Uksetehno­loogia

GU-grupp pakub teile ukse mugavaks ja turvali­seks käitu­seks kõike, mis on häire­teta talitlu­seks vajalik: too­dete suurt valikut, tehnilisi innovat­sioone, kõrget kvali­teeti ja laiaulatus­likku teen­indust. Loomulikult kuulub selle juurde ka asjako­hane nõu­stamine – kee­rukate ülesan­nete korral piisab meile heli­stami­sest ning te võite alati arve­stada mei­epoolse toe­tu­sega.

Lukukorpused

Alates paa­nika­lukkudest, mis vas­tavad stan­dardite EN 179 / EN 1125 nõue­tele, kuni stan­dardile DIN 18251 vas­tava lihtsa lukukorpu­seni: siit leiate te igaks vajadu­seks sobiva luku.

Mit­me­punkti­lukud

GU mul­ti­punktlukud tagavad mit­me­kordse turvali­suse! See on nii lihtne, kui te soovite välis- ja fas­saadiuste külge kinnitada "turvali­sust": seda nii puit-, teras-, alumiinium- või plastuste jaoks – SECURY-mul­ti­punktlukkude abil saate te oma koha­pe­al­se­tele vajadus­tele individuaalselt sobiva turvasüs­teemi.

Süda­mikud

Sõlt­umata sel­lest, kas te planee­rite moodsat võt­mesüs­teemi või soovite luku­stada ainult ühte ust - BKS-süda­mi­ku­seeria sobib alati. Mehaa­nilised, mehhat­roo­nilised või elekt­roo­nilised luku­süda­mikud ning nende kombi­nat­s­ioonid ühes seadmes annavad võimaluse luua individuaalseid, öko­no­om­seid ning mugavaid lahendusi.

Uksegarnituurid

Oma puit-, teras-, alumiinium- või plastus­tele leiate arvukalt ukselinke, poome ja paa­nikapoome. Ka eva­kuat­sioo­nius­tele või turva­garnituu­ridena kor­te­rite või hoonete väli­sus­tele.

Ukse­sulgurid

GU ukse­sulgurid pakuvad teile väga arvukalt lahendusi – seda tänu eri­neva­tele seadistusvõima­lus­tele ja sulgemisjõududele. Te leiate siit ka sead­meid, mis hoiavad teie uksi lahti ning ainult põlengu korral iseseisvalt sulguvad.

Elek­trivastused

GU elek­trilise ukselingi seeria abil saate luua väh­este osade abil kõiki turul levinud lahendusi. See sobib peaaegu kõigile – isegi kui pro­fiili­serv pole free­situd.

Eva­kuat­sioo­nisüs­te­emid

Te soovite leida eva­kuat­sioo­niuksesüs­teemi, mille kompo­nendid sobivad ükstei­sega, mis on kergesti pai­gal­datav ja kasutusele võetav? Tere tule­mast GU toote­rühma, mis sisaldab paa­nika­lukke, eva­kuat­sioo­niukse juhtseadi­seid, elek­trilisi lukke ja eva­kuat­siooni­teede lükan­duksi.

Läbi­pääsukontrollisüs­te­emid

Läbi­pääsukontrollisüs­teem nii ühe- kui ka mit­meu­kse­lis­tele süs­te­emidele, mis võivad sisaldada sadu uksi: GU-BKS access, GEMOS­ access või GEMOS­ access compact pakuvad teile selleks par­i­maid lahendusi.

Ukse­tarvikud

Automaat­s­e­test ukse­tihendi­test kuni klaasimi­stehnikani, ehituskeemiast kuni ukse­hinge­deni: siit leiate kvali­teet­seid too­teid ehitu­seks ning uste ja uksegarnituu­ride pai­gal­dami­seks. Valmi­s­tooted uste ja uksegarnituu­ride valmi­stami­seks ja pai­gal­dami­seks.

Ukse­hinged

Ukse disainis mängib olu­list rolli ukse kon­strukt­sioon ja seega ka valitud ukse­hinge kuju. GU pakub ukse­hingede lahendusi alates pei­detud hin­gest kuni eri­nevate peali­spindadega toruhinge­deni.

Läve­pakud

Nii sää­state sise ja väli­su­stega tõeli­selt soojus­en­ergiat: termili­selt eral­datud ukse­pakud uuse­hi­tis­tele ja renovee­rimisel on saadaval pea kõigile pro­fiilisüs­te­emidele.


X
Allalaadimine
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nimetus Faili suurus Laadi alla
Teeme teoks edu toovad lahendused 8,0 MB Laadi alla
Nimetus Faili suurus Laadi alla
Poster door closeres VTS 73x 141,6 KB Laadi alla