Elek­trivastused

GU pakub elek­tri­liste ukselinkide seeriat, mis võimaldab täita väh­este vari­an­tidega kõiki levinud mehaa­nilisi ja elek­trilisi nõudeid. Tänu väik­e­sele formaadile ja süs­te­e­mi­tarvi­ku­tele saavutate kõigi levinud pro­fiilide optimaalse kohandamise. Lisava­rustusse kuuluva riivi liugkaane korral saate koguni loo­buda pro­fiili­serva freesimi­sest.

Stan­dardne ukselink

Iga ukse­profiili jaoks õige lahendus: valige töövoo­lula­hendus koos või ilma eelkoormuse elekt­roo­nikata ning jõudevoo­lula­hendus – koos riivi liugkattega ka pei­detud pai­gal­dami­seks. Värvi­liste ühendusklemmide abil saate vari­ante ükstei­sest kergesti eri­stada.

Ukselink tuletõkkeuksele

Tule- ja suits­utõkkeus­tele pakume FH-mudelit. Mehaa­nilised kompo­nendid on valmi­statud materjalidest, mille sulamis­punkt on üle 1000 °C.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019