Elek­trivastused

GU stan­dard­sete elek­tri­liste ukse­avajate korral saate valida eri­nevate vari­an­tide hulgast: jõudevoo­lula­hendus ja töövoo­lula­hendus koos või ilma eelkoormuselekt­roo­nikata. Tänu sobiva­tele süs­te­emivasturau­dadele on teil iga ukse­profiili jaoks optimaalne lahendus – riivi liugkattega mudeli korral ka pei­detud pai­gal­du­seks.

Stan­dardmontaaži jaoks

Tän­a­päeval ikka veel levinud ning hiljuti lausa ainu­kese võimaliku pai­gal­dusviisi jaoks pakume teile elek­trilisi ukselinke ilma riivi liugkat­teta – selleks tuleb aga paraku freesida pro­fiili­serva või valida puit­profiili korral ukselingi lah­tise rii­vio­saga vasturaud. See muudab välimuse vähem atraktiiv­seks ja väh­endab tihedust.

Pei­detud montaažiks

Elek­trivastused koos riivi liugkattega sää­stab teid pro­fiili­serva freesimi­sest ning võimaldab kasutada puit­profiilil nurgap­lekki koos suletud lingi­riivi­alaga. Eelised: kena välimus ja väiksem energiakadu tänu suure­male tihedu­sele.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019