Eva­kuat­sioo­nisüs­te­emid

Turvalise eva­kuat­sioonitee tagami­seks võite kombinee­rida GU too­teid uuendus­like süs­te­emi­la­hendu­stega, milles kasutatakse kohan­datud funkt­sioo­ni­kombi­nat­s­ioone. Kõik on äärmi­selt lihtsalt pai­gal­datav ja kasutusele võetav – alates paa­nika­lukkudest (mehaa­nilised, mehhat­roo­nilised, motoorsed või inte­gree­ritud raadio­saatjaga) kuni elek­tri­lukkudega eva­kuat­sioo­niuk­se­termi­nalide ja eva­kuat­siooni­teede lükan­dus­teni.

Eva­kuat­sioo­niuste turvali­su­seks

Eva­kuat­sioo­niuste abil kai­t­sete mate­riaalseid väärtusi ilma, et peak­site hädao­lukorras turvali­susest loo­buma: eva­kuat­sioo­niuste paketid koosnevad eva­kuat­sioo­niuste termi­nalidest ja lukus­tus­ele­men­tidest.

BKS-NET süs­te­e­mit­arkvara

Kui juhite uksi tsentr­aal­sest kohast (nt vära­vast) või soovite uste olekuid visuali­see­rida, tuleb appi tabloo või BKS-NET-i süs­te­e­mit­arkvara.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019