Eva­kuat­sioo­niuste turvali­su­seks

Te ei soovi, et eva­kuat­sioo­niuksi saaks alati seestpoolt kasutada, sest mõni uks peab olema avatav ainult hädao­lukorras? Eva­kuat­sioo­niuste juhtimise ja elek­trilise lukus­tus­ele­mendi abil saate selle ellu rakendada. Hädao­lukorras saab ust igal ajal turvali­selt avada hädanupu abil.

Eva­kuat­sioo­niuste juhtse­admed

Eva­kuat­sioonitee terminal on mon­tee­ritud ukse kõrvale ja laseb teid hädanupu vajut­amisel turvali­selt välja. Inte­gree­ritud juhtseade pakub teile arvukalt seadi­sta­ta­vaid funkt­sioone ukse jälgimi­seks ja võrku ühendami­seks.

Eva­kuat­sioo­niuste lukus­tus­ele­mendid

Siin ootavad teid sellised innova­tiivsed lukus­tus­ele­mendid nagu elek­trili­selt luku­s­tatav paa­nika­lukk EVP. Loomulikult ka tava­pärased eva­kuat­sioo­niukse vabastus­mehha­nismid ja uksem­a­gnetid.

Lisava­rustus

Rikkalik tarvi­kuvalik täiu­stab teie eva­kuat­sioo­niuksesüs­te­emide lahendusi. Saate nt arukad sisend-/väljund­moo­dulid, mis lai­endavad ust kuni kaheksa täi­endava digitaalse sis­endi ja/või kaheksa väljun­diga, mis on loomulikult vabalt kon­figuree­ri­tavad.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019