Läbi­pääsukontrollisüs­te­emid

Läbi­pääsu orga­ni­s­ee­rimine võrku ühen­datud ühe- ja mit­meu­kse­lis­tele süs­te­emidele: ükskõik, kas soovite kõige liht­samat pro­grammee­rimist ilma arvutita või mugavat hal­dust läbi­pääsukontrollitarkvara abil – kontsern Gretsch­-Unitas pakub teie vajadus­tele sobivat lahendust.

Läbi­pääsukontroll ühe ukse jaoks

Väga lihtne mon­tee­rida ja pro­grammee­rida – see iseloomu­stab üksi­kus­tele mõeldud "väikest" läbi­pääsukontrolli GU-BKS Access. Seda saab ideaalselt kombinee­rida moo­tor­lukkude või ukselink­idega. Juurdepääsuõigusi saab kasutada PIN-koodi või kaar­diga.

Väikeste ja suurte objektide jaoks

Läbi­pääsukontrollisüs­teem GEMOS­ access pakub õiget lahendust iga­suguse suu­ru­sega objekt­idel ja iga­suguste uste korral. Kõiki elekt­roo­nilisi ukse­kompo­nente saab ükstei­sega võrku ühendada ja kombinee­rida. GEMOS­ access toetab kõiki levinud lugemis­mee­todeid ja on seega kasut­amisel äärmi­selt pai­ndlik.

Väikeste ja kes­kmise suu­ru­sega objektide jaoks

Lihtne pai­galdus, suur pai­ndlikkus ja kõrge turvali­suse tase: meie väikese ja kes­kmise suu­ru­sega objektide jaoks väljatöötatud läbi­pääsukontrollisüs­teemi GEMOS­ access compact näol saate oma väikes­tele kuni kes­kmis­tele objektile palju funkt­sioone kom­paktsel kujul.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019