Võrku ühen­datud läbi­pääsukontrollisüs­teem GEMOS­ access

Läbi­pääsukontrollisüs­teem GEMOS­ access annab teile võimaluse ukse kõiki elekt­roo­nilisi kompo­nente omavahel side­stada. Tänu võrku ühendami­sele saate kõiki ukse olekuid nutikalt hin­nata ning ukse­kompo­nente saab vas­ta­valt ükstei­sele kohan­datuna juh­tida.

Mis on GEMOS­ access?

GEMOS­ accessi näol saate läbi­pääsukontrollisüs­teemi, mille kompo­nendid alates ukse juures asuvast kaardilugejast, ukse­kompo­nen­tidest ja uks­e­moo­du­list kuni kontrol­leri ja serverini on ükstei­sele kohan­datud.

Riistvara kompo­nendid

GEMOS­ accessi süs­te­emi­riistvara koosneb mit­mest kompo­nendist, mida saab vas­ta­valt teie vajadus­tele kombinee­rida ja modulaar­selt üles ehitada.

Ühendused

Mit­me­ke­si­se­maid ühendusvõima­lusi kui GEMOS­ accessi läbi­pääsukontrollisüs­te­emidel ei leia te kuskilt. See tarkva­rabaas on turu juh­tiva hoo­ne­hal­dussüs­te­e­miga GEMOS­ identne.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019