Läbi­pääsukontroll GEMOS­ access

Võrku ühen­datud läbi­pääsukontrollisüs­teem igas suu­ruses objekt­idele

Tänu GEMOS­ accessi mas­ta­bee­ri­tavusele saate süs­teemi kasutada iga suu­ru­sega objekt­ides: alates väik­e­sest objek­tist, kus on vaid üks läbi­pää­su­punkt ja kuni 100 isi­kust koosnev õigu­statud isikute ring, kuni suurte objekt­ideni, kus võib olla 10 000 ligi­pää­su­punkti ja 1 000 000 kasutajat. Tänu töökindlusele ja võimekusele on GEMOS­ access läbi­pääsukontrollisüs­te­emide tipus.

Läbi­pääsukontrollisüs­teemi GEMOS­ access eelised:

 • Segakasutus mit­mesuguste isikut tõendavate tun­nistuste ja lugejatüüp­idega
 • Inter­ne­tipõhine kasutajaliides
 • Äärmi­selt töökindel tänu siini redun­dantsele struktuu­rile
 • Krüptitud turvasiin
 • Intel­ligent­sete eva­kuat­sioonitee termi­nalide side­stamine
 • Inte­gree­rimine ole­ma­soleva­tesse. – ka hete­roge­en­sete – võrkudesse
 • hoo­ne­hal­dussüs­te­e­miga ühi­l­damine tänu avatud liide­sele

Süs­teemi ülevaade:

 • Kasut­amine inter­ne­tib­rau­seri, näiteks Internet-Exploreri või Mozilla Fire­foxi abil ava­tava klient/serveri-struktuuri kaudu
 • Võimalik on serveri tavaline või redun­dantne ehitus.
 • TCP/IP-võrgu kaudu lisase­ad­mete side­stamine GEMOS­ access control­le­rile (GAC)
 • GEMOS­ accessi uks­e­moo­dulite (GAM) redun­dantne side­stamine krüp­tee­ritud RS485-Cryp­tbusi kaudu
 • Lihtne, strukturee­ritud ja turvaline ehitus

Võim­su­sandmed ja süs­te­emi­piirid

GEMOS­ access
GAC max arv2 000
GAM max arv10 000
GAM/siini max arv

4 siinilugejate korral

8 kella­and­mete lugemise korral

Samaaeg­sete kasutajate maksimaalne arv
(LAN-kohtvõrgus)

2 kuni maksimaalselt 100

Kaar­tide maksimaalne arv

200 kuni maks 1 000 000

Kaar­tide/isikute maks arv

10

PIN-num­brite/isikute maks arv

4

Isikurühmade max arv

10 000

Uste max arv

32 kuni max 10 000

Lugejar­ühmade max arv

10 000

Ajavööndite max arv

1 000
(maksimaalselt 4 ajai­n­tervalli ühe päeva ja ühe ajavööndi kohta)

Kalen­drite maksimaalne arv

50

Funkt­sioonide reservee­rimine

Jah (max 16 eeelmää­ra­tletud funkt­siooni)

Stsenaa­riumipõhised õigused (juurdepääsutase)

Jah (max 16 stsenaa­riumi/lugejat)

Juurdepääsu topelt­ta­kistus (ajali­selt pii­ratud)

Jah

Düna­a­milised õigused

Jah (funkt­sio­naalsus ja lits­entsid vas­ta­valt kirjeldu­sele)

EMA sisse-/väljalülit­amine

Jah

Lif­tide juhtimine

Jah (ukselits­ents/lift ja korrus)

Visuali­see­rimine / asendi­plaani kuvamine

Jah (koos GEMOS­ Ligh­tiga)


X
Lisateave
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019