Eva­kuat­sioo­niuste juhtsüs­te­emide FTNT side­stamine

Kee­rulisi funkt­sioone saab ka täi­endavate lukus­tus­ele­men­tidega eva­kuat­sioo­niustel hõlpsalt ellu rakendada – tänu GEMOS­ access moo­duli (GAM), eva­kuat­sioo­niuste juhtsüs­teemi FTNT ja paten­tee­ritud BKS-NET-i siini har­moo­nili­sele koo­s­toimele.

Kombi­nat­s­ioon kaardilugejast ja termi­na­list ühes kaksik­raamis pole mitte ainult visuaalselt kena, vaid ka tava­pärast võt­mega lülitit pole vaja: saate anda isiku­tele kinnitusõigusi ning lisavõt­mete haldus võibki lõpuks minevikku jääda. Vaba­stamine ja kinnit­amine toimub koha­peal kaardi abil, lisajuht­meid ega pro­grammee­rimist pole vaja.

Eva­kuat­sioo­niuste juhtsüs­teemi FTNT eelised:

  • Ainult kaks näh­t­avat moo­dulit
  • Täi­endavad võtmed ei ole vajalikud
  • Kinnit­amine kaardi või transpon­deri abil
  • Lihtne juht­me­pai­galdus neljajuht­melise sii­niga
  • Ühine pro­grammee­rimine ja pro­tokollimine GEMOS­ access tarkvara sis­e­selt

X
Lisateave
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
BKS-NET: võrku ühendatav BKS-NET süsteemisiini kaudu