Välisukse­pakud sis­sepääsuus­tele

GU pakub laia valikut ukse­pakke puidust või plastma­terja­list väli­sus­tele. Termili­selt eral­datud ukse­pakud väh­endavad soojusvoogu ele­mendi alumises ühenduskohas, mis koos õige pai­gal­du­sega sää­stab oluli­selt energiat. GU ukse­pakud mitte ainult ei säästa energiat, vaid neil on ka norm­idele vastav pai­gal­duskõrgus ning need sobivad nii uuse­hi­tis­tele kui ka renovee­rimi­seks.

Termili­selt eral­datud ukse­pakud

Kui soovite energiat säästa, väh­endage soojusvoogu ele­mendi alumises ühenduskohas GU termili­selt eral­datud süs­te­emiukse­pakkudega. Ühenduste ja muude tarvi­kute abil saate luua individuaalseid, pro­fiilisüs­te­emile kohan­datud lahendusi.

Sooju­siso­lat­sioo­niga ukse­pakud

Sooju­siso­lat­sioo­niga ukse­pakkude HTS abil saate luua ele­mendi kor­rektse alumise lõpetuse. Vas­ta­va­tele süs­te­emidele kohan­datud tarvi­kutega pakub see ukse­pa­ku­programm laiaulatus­likke kasutusvõima­lusi.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019