Lukukorpused

Alumiiniumist või plas­tist uste jaoks

Selle valdkonna BKS-lukukorpused vas­ta­valt täpselt alumiiniumist või plastma­terja­list pro­fii­lus­tele esi­ta­ta­va­tele nõudmis­tele: kitsa ning eri­neva jäi­ku­sega pro­fiilide jaoks vajate te väiksema tapikaugu­sega lahendusi kui puidust või tera­sest ustele. Valige arvukate pakkumiste hulgast lihtsalt välja lukud, mis vas­tavad teie täi­endava­tele nõudmis­tele – teile pakutakse sis­semurdmiskai­tset või sobivust tuletõkke- ja eva­kuat­sioo­niu­stega ning samuti läbi­pääsukontrollisüs­te­emidesse sidu­stamise teo­sta­tavust.

Paa­nikafunkt­sioo­niga lukud – seeria 19

Tänu luku­raami ühtsele kõrgu­sele, muu­de­ta­vale paa­nikapoolele, lingi­kara kaheo­sali­sele hülsile ja ümberlüli­ta­ta­vale tuule­riivile tagavad 1- ja 2-tiiva­liste pro­fii­lus­tele jaoks väljatöötatud seeria 19 automaatselt riivistuvad lukukorpused veel pai­ndlikumaid võima­lusi laos­eisu samaaegse väh­endamise juures.

Käsitsi luku­s­ta­tavad süs­te­emid

Käsitsi luku­s­ta­tavad BKS-lukukorpused on soodsa hin­naga ning annavad teile võimaluse valida – paljude eri­nevate kasutusvaldkondade jaoks sobivate lukukorpuste vahel.

Moo­to­ri­see­ritud riiviga lukud 2-tiiva­lis­tele ustele

Kahe­tiiva­liste uste jaoks sobib moto­ri­see­ritud riiviga luku kasut­amine kombi­nat­s­ioonis automaat­sete pöördukse aja­mitega. GU-st saate tervik­la­henduse ühest kohast, optimaalselt ükstei­sega sobivate kompo­nen­tidega.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019