BKSremote BTC

Elekt­roo­nilised avamisvõimalused – täi­esti juht­mevabad

Meie kaubavalik on täie­nenud uste elekt­roo­nilise kai­t­sega, mis on nutikas kombi­nat­s­ioon akuga koodi­si­s­e­stamise nupus­ti­kust ning raadio­side teel töö­ta­vast KE-süda­mi­kust või KE-lukust. Need komplektid sobivad eriti hästi järelpai­gal­du­seks.

Toote omadused

  • Elek­trili­selt ühen­da­ta­vate raadio­side teel töö­ta­vate avamis­ele­men­tide EK-süda­miku ja -luku juhtimine toimub juht­meva­balt, akuga töö­tava ukse koodjuhtimis­se­adme BTC abil
  • Juht­meüh­endust pole tarvis: kõik komplekti kompo­nendid töö­tavad aku toitel – sobib ideaalselt ole­ma­soleva pai­gal­duse täi­endu­seks
  • Turvaline raadio­sideüh­endus AES-kodee­rimise abil
  • Maksimaalne vari­antsus 1 kuni 100 miljonit tänu kuni 8-koha­li­sele PIN-koodile
  • Individuaalne juurdepääsukood: pro­grammee­rida saab 999 eri­nevat PIN-koodi
  • Tau­s­ta­valgustus, kui kasutatakse koos valikulise voo­lutoi­te­se­ad­mega

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Eel­datav tar­nekuupäev:

2. kvartal 2015