BKS-Süda­mikud

BKS-süda­mi­ku­see­riad pakuvad teile mit­mesugu­seid uste sulgemise lahendusi. Alates llihtsast era­maja uksest kuni moodsa võt­mesüs­teemi kompleksse sulgemisõiguse skeemini ärihoonetes. Individuaalseid mugavus- ja turvanõudeid saate öko­no­om­selt ellu viia, kombinee­rides mehaa­nilisi ja elekt­roo­nilisi süda­mi­ku­see­riaid.

Mehaa­nilised süda­mikud

Mehaa­ni­liste süda­mi­ku­seeriate abil suuren­date te püsivalt igat liiki uste turvali­sust ja sis­semurdmiskai­tset. Need süda­mi­ku­see­riad pakuvad kõikide kasutusvaldkondade jaoks pai­ndlikke lahendusi.

Mehat­roo­nilised
janus SE-süda­mikud

Tes­tivõitjast mehaa­nilise ümber­pöö­ra­tava süda­mi­ku­seeria janus põhjal kombineerib janus SE südamik mehaa­nilise süda­miku pos­i­tiivsed omadused elekt­roo­nilise süda­miku mugavu­sega. Ilma, et seda oleks väljastpoolt kohe näha.

Elekt­roo­niline lukusüs­teem SE

Elekt­roo­niline süda­mi­ku­seeria SE pakub teile elekt­roo­nilise läbi­pääsukontrol­liga kombinee­ritud mehaa­nilise võt­mesüs­teemi eeli­seid. Lihtne pai­galdus, pai­ndlik pro­grammee­rimine.

Võt­mesüs­te­emid

Võt­mesüs­teemi abil saate tõsta oma hoone turvali­sust individuaalselt ning kujundada vas­ta­valt vajadu­sele kee­rulisi sulgemisõiguste hierarhiaid ja turvatasemeid. Kas elumajades või koguni suurtes ärihoone komplek­sides.

Tarkvara / teen­indus

Lukusüs­te­emide efektiivse­maks planee­rimi­seks, tellimi­seks ja hal­dami­seks pakume teile mugavaid tarkvar­ala­hendusi ja ööpäeva­ringseid veebi­platvorme.


X
Allalaadimine
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nimetus Faili suurus Laadi alla
WP01005-00-2-2 Wendeschluesselsystem janus 644,0 KB Laadi alla