Elekt­roo­niline lukusüs­teem SE

Elekt­roo­nilise ja mehaa­nilise turvali­suse edasia­rendus: moodne mehhat­roo­niline süda­mi­ku­seeria SE vastab kõrge­ima­tele turvanõudmis­tele. Süs­teemi paljud uuendus­likud omadused, nagu üliefektiivne energiajuhtimine ja lihtne, tarkva­rapõhine õiguste andmine seavad uusi stan­dardeid. Tänu oma äärmi­selt energi­as­ääst­likule talitlusviisile ja väikse­male pai­gal­du­stööde mahule jääte ka kuludega alati ohutusse alasse.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019