Mehhat­roo­nilised janus SE-süda­mikud

End prak­tikas tõe­stanud mehaa­ni­liste süda­mike seeria janus on selle süda­miku puhul lisaks elekt­roo­nili­selt kai­t­stud. Väljastpoolt pole SE südamik puh­talt mehaa­ni­lis­test süda­mikest eri­statav ning sobib seega näiteks vandalis­mio­huga kohtadesse, nagu koolid. Selle stabiilne rosett kai­tseb teda lisaks ka seestpoolt. Eriti energiatõhus tööpõhimõte võimaldab stan­dardpatarei kohta väga kõrgeid lukutsüklite näi­tajaid. See on patarei­toitel süs­te­emide juures ots­u­s­tava täht­s­u­sega kri­tee­rium.

Mehhat­roo­nilise janus SE-süda­miku eelised:

 • Suurim energiatõhusus: kuni 600 000 sulgemistsüklit või 10 aastat ooterežiimis/stan­dardpatarei
 • Kahe­k­ordne turvalisus tänu mehaa­nili­sele ja elekt­roo­nili­sele kai­tsele
 • Kombinee­ritav ole­ma­soleva janus-võt­mesüs­te­e­miga – ilma võtme vahetu­seta
 • Suur sündmuse­mälu (väljalüli­tatav)
 • Kon­tak­tivaba pro­grammee­rimine pro­grammee­rimis­se­ad­mega, transpon­de­riga või raadio­sidevõrgu teel
 • Patarei tühjen­emise mit­meast­meline hoiatussüs­teem
 • Vabalt seadi­sta­tava kes­tu­sega ühendus
 • Arvukalt erifunkt­sioone (nelja silma põhimõte, EMA-funkt­sioon jpm)
 • Võimalik teha püsivar­auuendusi
 • Ajavööndid, puhkep­äevad ja puhkuste ajava­he­mikud vabalt definee­ri­tavad
 • Elekt­roo­nika kai­t­stud sise­ruumis
 • Ette mää­ratud vandalis­mio­ht­li­kesse kohtadesse

Täi­endavad mudelid:

 • Eri­pikkused 80 mm / 80 mm
 • Võrgumudel koos inte­gree­ritud raadio­moo­du­liga
 • „VdS BZ (ülim turvalisus – ser­ti­fit­s­ee­ritud VdS-i poolt)
 • „SKG*** (ülim turvalisus – ser­ti­fit­s­ee­ritud SKG poolt)
 • Süda­mikukate BKS-i turva­garnituu­ridega

Tehnilised andmed

Mehhat­roo­nilised janus SE-süda­mikud

Pai­gal­du­spikkused, väljas

27, 31, 35 + 5 mm kuni 80 mm

Pai­gal­du­spikkused, sees

(27 mm adapte­riga), 31, 35 + 5 mm
tõusev kuni 80 mm

Eri­pikkused (lisava­rustus)

80 mm / 80 mm

Toiteva­rustus1 x lii­tiumpatarei tüüp CR2 3V
Patarei kasutu­sigakuni 600 000 sulgemistsüklit või
10 aastat ooterežiimil / stan­darpatarei CR2
Raadio (lisava­rustus)Sagedus: 868 MHz
Ulatus: kuni 10 m
Tempe­ratuu­riva­hemik-25 °C kuni +70 °C suhteline õhu­ni­iskus: kuni 95%, ei kon­den­seeru
Transpon­deri-/pro­grammee­rimis­liidesmahupõhine
Sig­nali­see­rimineaku­stiline

X
Lisateave
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
CE-märgistusDIN 18252: Ukselukkude profiilsüdamikud – mõisted, mõõtmed, nõuded, märgistusEN 1303: Akna- ja uksetarvikud. Lukusüdamikud. Nõuded ja katsemeetodidSüsteemivariant OFFLINESüsteemivariant ONLINESüsteemivariant DATA ON TRANSPONDERSaadaval VdS-sertifitseeritud mudelinaSaadaval SKG-sertifitseeritud mudelinaLubatud kasutamiseks tule- ja suitsutõkkeustel