Tarkvara / teen­indus

Nutikate tarkvar­ala­henduste ja veebi­platvorm­idega tagate kõrge planee­rimiskindluse ja mugavuse. BKS-i tarkvara hõlbu­stab tellimuste käsitlemist ja pakub teen­indust ööpäeva­ringselt seitsmel päeval nädalas. See kindlu­stab tellimuste veavaba esit­amise, lühemad han­keajad ning aktuaal­sete pakkumiste koo­st­amise. Nende töör­ii­stade järjepidev edasia­rendamine ja uuendamine kindlu­stab pidevad eelised kõrgel tehnilisel tasemel.

Võt­mesüs­te­emide haldus

Kasu­tage oma võt­mesüs­teemi mehaa­ni­liste, mehhat­roo­ni­liste või elekt­roo­ni­liste süda­mike optimaal­seks hal­dami­seks optimaalset töör­iista: BKS-i KeyManager hõlbu­stab süs­teemi jätkusuut­likku hal­damist ja/või pro­grammee­rimist.

Võt­mesüs­teemi planee­rimine

Olete võt­mesüs­te­emide müüja ja soovite leida pro­fes­sio­naalset veebi­platvormi oma tegevuse öko­no­om­seks kujundami­seks? BKS-i Mas­terKey System on terviklik planee­rimis- ja tellimis­platvorm and­mete tõrkevabaks eda­stami­seks, tar­neaegade lüh­endami­seks ja hästi kor­ral­datud kli­endi­teen­indu­seks.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019