Võt­mesüs­te­emid

Ühe võt­mesüs­teemi abil saate seada terve hoone­kompleksi juurdepääsuõigused. Orga­ni­sat­siooni struktuur kaja­stub seetõttu tih­ti­peale ka võt­mesüs­te­emis. Võt­me­oma­nikud saavad ühe või väh­este võt­mete abil sulgeda eri­nevaid luku­süda­mikke. Lisaks kõrgele mugavu­stasemele on esi­plaanil ka ohutus­aspektid. BKS-i võt­mesüs­te­emis kasutatakse seetõttu ainult küpseid süs­te­e­mit­ehnikaid ja kvali­teet­seid võt­me­profiile. BKS-i võt­mesüs­te­emid on individuaalsed eri­la­hendused, mis teo­statakse kõrge­imate kvali­teedi­stan­dardite järgi. Valides BKS-i süs­teemi, ots­u­s­tate moodsa süda­mi­ku­seeria kasuks, millel on kõige eri­nevam varustus ja funkt­sioonid. Need pakuvad pai­ndlikke kujundusvõima­lusi ka pärastpool­seks lai­endami­seks. Mehaa­ni­liste, mehhat­roo­ni­liste ja elekt­roo­ni­liste süda­mike kõrgetaseme­list kvali­teeti täi­endab põhjalik tee­nu­se­pakkumine, mis puudutab võt­mete planee­rimist, hal­damist ja jär­eltellimist.

Elamu­komplek­sidele, individuaalmajadele ja erakor­te­ritele

Tsentr­aalse võt­mesüs­teemi abil saate eluhoone asjako­haselt varu­stada. Sõltuvalt vajadu­sest saate süs­teemi moo­du­stada ka ükskõik kui paljudest eri­neva­test süda­mikest. Eri­nevate süda­mike iga võti luku­stab täi­endavalt ühte või mitut tsentr­aal­süda­mikku.

Bür­oo­hoone­tele, teha­se­terri­to­o­riumile või avali­kele raja­tis­tele

Peavõt­mesüs­teem koosneb mit­mest eri­neva lukus­tu­sega süda­mi­kust. Luku­süda­mikele mää­ratud üksikvõtmed ei lukusta põhimõt­teli­selt ühtegi teist süda­mikku. Vaid peavõti on kõr­gema tasandi võti ja sulgeb kõiki süs­teemi süda­mikke.

Ametkon­nahoone­tele, ülikoolidele ja hotellidele

Ülem-peavõt­mesüs­teemi abil saate luua eri­nevad hierarhilised ja õiguste tasandid. Süs­teem koosneb pii­ra­mata arvust eri­neva­test luku­süda­mikest. Eri­nevate hierarhiaas­t­mete ja lukus­tusrühma­dega. Koos ülempeavõt­mega, mis sulgeb kõiki süda­mikke.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019