Uksegarnituurid

Puidust või tera­sest ustele

BKS-i pro­grammist leiate laia valiku garnituure puidust või tera­sest uste jaoks . Valige lihtsalt ukselingi garnituu­ride, poomide ja paa­nikapoomide hulgast sobiv kujundus või materjal, mis sobib teie kasutuskohta.  Alates sood­sa­test tava­garnituu­ridest kuni sis­semurdmiskindlate vari­an­tide ning tuletõkke-, suits­utõkke- ja eva­kuat­siooni­teede usteni on teie käsutuses kõik alter­na­tiivid.

Stan­dardgarnituurid
EN 1906 järgi

BKS-i läbi­proovitud stan­dardgarnituu­ride popu­laarsed kujundused annavad teile rohkelt võima­lusi toauste kujundami­seks. Meie roost­eva­bast tera­sest põhi­programmi võite kasutada nii lingigarnituuri kui ka vahe­ta­ta­vate ja vanni­toagarnituu­ridena.

WDL-i objek­tigarnituurid vas­ta­valt stan­dardi­tele EN 1906 ja EN 179

Disainitud lingid väli­sus­tele on varu­statud hooldusvabade käepideme laag­ritega (WDL). Valida saab seitsme eri­neva lingi­seeria vahel, mis koosnevad eri­neva­test lingimudeli­test. Eri nupumudelite ja lukusil­tide kasut­amisel saate luua individuaalse lahenduse. Kõik WDL-lingid kuuluvad 4. klassi stan­dardi EN 1906 järgi.

Turva­garnituurid ES3

Süda­mikukattega BKS-i turva­garnituurid koos süda­mikukattega pakuvad väliste jõudude eest eri­list kai­tset: kara­s­tatud tera­sest süda­mikukate on lah­tise pai­gutu­sega ning garnituu­riga tänu oma kujule tugevalt seotud. Peale selle raskendab täi­endav inte­gree­ritud turvameede luku­süda­miku tõmb­amist ja kee­r­amist.

Eva­kuat­sioo­niuste sulused
EN 1125 järgi

Kuna meie poomid ja paa­nikapoomid vas­ta­valt stan­dardi EN 1125 nõue­tele, siis saate te neid kasutada koos meie paa­nika­lukkudega ning kombinee­rida hoone teiste uste garnituu­ridega. Materjalide ja mudelite paljusus võimaldab alati saavutada har­moo­nilise kujunduse.

Pin­nale pai­gal­da­tavad eva­kuat­sioo­niuste sulused
EN 1125 järgi

Pin­nale pai­gal­da­tavad BKS eva­kuat­sioo­niuste sulused mon­tee­ri­takse lihtsalt ukselehe peale. Poomid või paa­nikapoomid on ser­ti­fit­s­ee­ritud kasut­ami­seks vas­ta­valt stan­dardile EN 1125 ja sobivad kasut­ami­seks tuletõkkeustel. Eri­nevaid materjale ja mude­leid on võimalik sobitada eri­nevas kujunduses ustega.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019