Ukse­sulgurid

Kui olete ukse­sulgu­rite vallas asjatundja, märkate kohe GU too­dete kvali­teeti. Sulge­toimingut kontrolli­takse hüdrauli­li­selt. Sulgumisjõu ja sulgumiskii­rust saate kohandada individuaalselt iga ukse­l­aiuse ja ukse kaalu jaoks.

GU ukse­suluste toote­programm pakub laia lae- ja põrandasulgu­rite valikut, samuti lah­tiho­idmis­seadiste eri­la­hendusi ühe- ja kahe­tiiva­liste uste jaoks, ka nõudlikumate hoone­kontsept­sioonide puhul. Lisaks ohutule ja töökindlale talitlusele eristuvad GU ukse­sulgurid ka meeldiva disaini poolest.

Pin­nale pai­gal­datav ülemine ukse­sulgur
juhtsii­niga

Ustel on palju eri­nevaid funtk­sioone ja sama palju on ülemiste ukse­sulgu­rite kasut­amise võima­lusi. Oma innova­tiivse modulaarse süs­te­e­miga katab OTS 73x-seeria kõiki rakendusot­st­arbeid.

Pei­detud ukse­sulgurid

Pei­detud ukse­sulgurid rõhu­tavad arhitektuuri selgeid jooni ja pakuvad seejuures sama funkt­sio­naal­sust ja ohutust kui GU-konts­erni pin­nale pai­gal­da­tavad ülemised ukse­sulgurid.

Pin­nale pai­gal­datav käärvar­rega ülemine ukse­sulgur

GU-ülemised käärvar­rega ukse­sulgurid pakuvad teile ühe­tiiva­liste uste jaoks arvukalt lihtsa pai­gal­du­sega lahendusi. Need sobivad kasut­ami­seks ka tule- ja suits­utõkkeuste jaoks.

Põrandasulgurid

GU põrandasulgurid on silma­tor­kamatult põrandasse inte­gree­ritud. Sobivad kasut­ami­seks kõige eri­nevamate ukse­tüüpide jaoks ning tagavad suurema mugavuse.

Lah­tiho­idmis­seadised vas­ta­valt stan­dardile
DIN EN 1155

Mugav liikumine päevavalguses – kontrollitud turvalisus põlengu korral. GU lah­tiho­idmis­se­ad­mete abil saab uksi pidevalt lah­tiho­idmisasendis fik­see­rida ning põlengu korral sul­e­takse uksed automaatselt.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019