Lah­tiho­idmis­seadised vas­ta­valt stan­dardile DIN EN 1155

Iga­päevaselt ei märka neid keegi, kuid nende olulisus ilmneb tõsistes olukordades: elek­trilised lah­tiho­idmis­seadised on enne­tava tule­kaitse osa. Nende ülesandeks on hoida avatuna seaduses säte­statud tuletõkked eva­kuat­siooni- ja pääs­t­e­teedes, eriti tule- ja suits­utõkkeustel. Nad teevad seda nii tõhusalt, et paljud ini­mesed sel­liste läbi­pääsude iga­päevase kasut­amise käigus ei märkagi, et siin on tegu uksega. Seevastu tule­kahju korral sulgeb seade inte­gree­ritud suits­u­anduri raken­dumisel automaatselt ukse ja taki­stab nii suits­ugaasi ja tule levikut kõrvala­suva­tesse ruumidesse ja hoone­tesse.

Kasutusvaldkonnad
tuletõkked eva­kuat­siooni- ja pääs­t­e­teedel, näiteks tule- ja suits­utõkkeustel. Ena­masti kasutatakse neid uksi las­tea­edades, hai­g­lates, koolides hotellides ja vana­de­ko­dudes. Lisaks tule­kai­tsele peavad nad tagama barjäär­ivabad läbi­pääsud laste, vanade ini­meste ja puue­tega ini­meste jaoks. Kokkuvõttes hoolits­evad nad nii ini­meste ja esemete häi­ri­matu liikumise eest iga­päevases elus.

Saadaval on järgmised vari­andid:

Suits­ulüli­tus­moodul RSM

 • Kontrollitud ja lubatud DIBt poolt
 • Fik­see­rimis­se­adme kõikide kompo­nen­tide (näiteks fik­see­rimis­seadis, elektro­me­haa­niline ukse magnets­ulgur, tule­kahju andur, suitsu mõjul rakenduv lüliti ja muud ele­mendid) varu­stami­seks elek­tri­toitega
 • Inte­gree­ritud energiava­rustuse ja vabastus­seadi­sega
 • Inte­gree­ritud suits­ulüli­tiga
 • LED-olekun­äidikuga (töörežiim või alarm / tõrge / määrdumine)
 • GU-disai­niga kate, sobib katte­kaanega AD-OTS 73x
 • Pai­gal­damine raa­mile/sillusele
 • Pai­gal­duskõrgus: 36 mm

Üle­se­hitus:

Lah­tiho­idmis­seade koosneb järgmis­test kompo­nen­tidest:

 • vähe­malt üks tule­kahju ava­stamise ele­ment suitsu ja soojuse tuva­stami­seks,  näiteks optilised suits­ulülitid ORS 142 või ORS 142 W
 • üks võrgu­seade voo­lutoite jaoks, näiteks võrgu- ja rakendus­seade NAG 03
 • üks rakendus­seadis sulgumis­prot­sessi käivit­ami­seks, näiteks võrgu- ja rakendus­seade NAG 03
 • üks manu­aalne rakendus­seade AP/UP katkes­tuslülitina
 • üks fik­see­rimis­seadis, mis taki­stab sulgemise lõpuleviimist, näiteks
 • üks juhtsiini inte­gree­ritud elektro­me­haa­niline fik­see­rimis­seade (FE-OTS 73x või FE-VTS 735)
 • üks inte­gree­ritud fik­see­rimis­seade (OTS 73x FL või VTS 735 FL)
 • üks ukse magnets­ulgur (elektroma­gne­tiline)

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Lubatud kasutamiseks tule- ja suitsutõkkeustel