Pin­nale pai­gal­da­tavad ülemised ukse­sulgurid juhtsii­niga

OTS 73x-seeria

Tule­kaitse estee­tilisel moel: ülemine ukse­sulgur pakub tänu pai­ndli­kele seadistusvõima­lus­tele sobivat lahendust igat liiki ukse­tiibade ning iga tiiva­laiuse ja -kaalu jaoks. Tänu sulgu­rite liht­sale montaažile ja suurele talitluskindlusele saab neid pai­galdada ukselehel hingede poolele või hingede vas­t­asküljele. Samuti on neid võimalik kasutada kahe­tiiva­liste paa­ri­suste jaoks. Liug­siini inte­gree­ritud pei­detav sulgemisjärjes­tuse regulaator tagab sealjuures käigu- ja mit­tekäi­gut­iiva nõue­te­ko­hase õiges järjes­tuses sulgemise.

Paten­tee­rimisel olev nukk­mehha­nism võimaldab lisaks äärmi­selt lihtsat ja mugavad ukse kasut­amist.  Nii saavad ka lapsed ning vanemad ja füüsi­liste puue­tega ini­mesed suuri uksi vaevata avada.

OTS 73x-seeria kui modulaarne süs­teem

OTS 73x-seeria modulaarse süs­te­e­miga saab kompo­nente hõlpsalt sobival moel kombinee­rida ja individuaalselt seadi­stada. See liht­s­u­stab mitte ainult planee­rimist, pai­gal­damist ja järelpai­gal­dust, vaid väh­endab ka lao­pinna ja pai­gal­du­starvi­kute vajadust.

Eelised ühe pilguga

  • Üks turu väikse­maid sulge­seadi­seid – elegantse, peene disai­niga
  • Stabiilne katte­kaas lükan­dkatte asemel – saadaval eri­nevate materjalide ja peali­spindadega
  • Pei­detud pai­gal­dus­plaat kvali­teetse, suletud välimuse tagami­seks
  • Ühtsed mõõtmed pea kogu ukse­sulgu­rite tootevaliku osas, tagamaks objektil har­moo­ni­list üldmuljet
  • Ühtne puurimisavade pai­gutus kõikide ukse­sulgu­rite tüüpide puhul

Pin­nale pai­gal­da­ta­vate, juhtsii­niga ülemiste ukse­sulgu­rite ülevaade:

Mudel

OTS
736
OTS
736 BG
OTS
735
OTS
735  BG
OTS
733
OTS
733 BG
Kasut­amine   
Pai­gal­damineHingepoolne külg

Hinge
vas­t­askülg

Hingepoolne külg

Hinge
vas­t­askülg

Hingepoolne külg

Hinge
vas­t­askülg

Ühe­tiivaline lihtuks

Kahe­tiivaline paa­risuks

Maksimaalne

tiiva laius (mm)

1400140012501250950950

Seadistusfunkt­sioonid

Sulgemisjõu klassid EN 1154 järgi

3-63-62-52-533

Sulgemiskiirus

Ukse lõputõmme

Mehaa­niline avamis­summutus [1]

 

[1] Rist­talale pai­gal­duse puhul pole hinge vas­t­askülg kasutatav


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
CE-märgistusLubatud kasutamiseks tule- ja suitsutõkkeustelSobib barjäärivabaks ehituseks vastavalt standardile DIN 18040