Põrandasulgurid

Põrandasse pai­gal­damine äärmi­selt nõudliku kujunduse korral: GU põrandasulgureid võite te kasutada nii spetsiaal­sete täisklaa­sist uste kui ka kõigi teiste pöörd- ja pen­de­luste jaoks. Tänu mit­mesugus­tele pai­galdus- ja seadistusvõima­lus­tele ühi­lduvad põrandasulgurid kõige eri­nevamate ukse­tüüp­idega ning sealjuures peaaegu nähta­matuks jäädes võimaldavad suurepärase optilise kujunduse. Tänu madalale pai­gal­duskõrgu­sele ning vahe­ta­ta­va­tele var­ras­tele ja pikendus­tele saab neid kasutada eri liiki põran­datel. Pai­ndlik piki-, rist- ja püsts­uu­naline regulee­rimine korpuse ja tse­mendikihi vahel hõlbu­stab ukse mon­tee­rimist. Sulgemisjärjes­tuse regulaa­tori inte­gree­rimisel käigu- ja mit­tekäi­gut­iiva nõue­te­ko­hase õiges järjes­tuse tagami­seks sobib ka kahe­tiiva­lis­tele ustele.

GU-põrandasulgu­ride ülevaade:

MudelUTS 85 HFUTS 85 FUTS 85 FEUTS 85 FLUTS 60UTS 50UTS 42UTS 840
Kasutaja
1-tiivalise ukse­tiiva laius mil­limee­trites140014001400140011009501100

1)

Kahe­tiivaline paa­risuks

Ukse­tiiva laius mil­limee­trites

2800280028002800----
Suitsu- ja tuletõkkeuksed
Ukse maksimaalne kaal (kg)300300300300170120120120
Pen­de­luks
Seadistusfunkt­sioonid
Sulgemisjõu klassid EN 1154 järgi2 – 63 – 63 – 63 – 6431 – 43/4
Sulgemiskiirus
Ukse lõputõmme
Sulgumise viivitus
Mehaa­niline
avamis­summutus
Vaba liikumine
 
1) Suurus 3 = 1000 mm / suurus 4 = 1100 mm

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
CE-märgistusLubatud kasutamiseks tule- ja suitsutõkkeustel