Klaasimi­starvikud

GU klaasimi­starvi­kute abil saate individuaalselt pai­galdada peaaegu igat liiki klaasi ja raamima­terjali ka kee­rukai­mate nõudmiste korral. Tänu hoolikalt valitud ja kontrollitud materjalide kasut­ami­sele ning suurele tootevalikule. Ka äärmus­likud juhtumid nagu suur kaal ja suur pai­gal­dussügavus, nt raskete klots­süs­te­emide korral, ei ole pro­b­leem.

GU aluslindid

GU aluslindid GU alus­lindid on mõeldud tihendusma­terjali (iso­lat­siooni) sis­se­tungimissügavuse pii­rami­seks. Samal ajal määrab alus­lindi paksus ka tihendusvuugi pak­suse. Alus­lindi materjal koosneb iseliimuvast, suletud poo­ridega polüe­tül­e­enva­hust ning seda iseloomu­stab peen­epoo­rilisus ja eriline liibuvus. Need omadused ning toote püsivalt kõrge kvali­teeditase võimaldavad mit­mesugu­seid rat­sio­naalseid ja turvalisi lahendusi. Lindid on saadaval eri mõõt­metes. Need on vanan­emiskindlad, ei sisalda pla­sti­fikaa­toreid ning sobivad paljude tava­liste tihendus­mas­sidega. Neid on võimalik kasutada kõikidel puidust, plas­tist ja metal­list materjalidel.

GU-klaasimisklotsid

GU-klaasimisklotsid GU klaasimisklotsid vas­tavad klaasimi­stöökodade tehni­lis­tele nõue­tele ja võimaldavad seega kor­rektset klaasimist. Need koosnevad äärmi­selt vastu­pidavast, püsisurvekindlast plas­tist ja on kasuta­tavad kõigil raamima­terjalidel. Suure pai­ndlikkuse tagab 22 kuni 50 mm laius ja 1 kuni 6 m paksus.

GU-klaasivaltsi täitemoodulid

GU-klaasivaltsi täitemoodulid Tasandage pla­straamisüs­te­emide vuu­kide eba­ta­sa­sused usal­dusväär­selt: GU klaasivuugi täi­de­tega. Täited moo­du­s­tavad klaasimisklotsile kan­devõimelise alu­spinna. Suure vedruulatu­sega kinnitus tagab kindla asetuse pro­fiilis ja talub hästi plast­profiili kõikumisi. Kinnitusve­drud taki­s­tavad klaasimisklotside libi­semist ja toe­tavad kor­rektset pai­gal­damist vas­ta­valt klaasimi­stöökodade tehni­lis­tele nõue­tele.

GU klaasimistööriistad

GU klotsilabidas Kogemus ja kvali­teet: GU klaasimi­stöör­ii­stad toe­tavad teid usal­dusväär­selt klaasimi­stööde nõue­te­ko­hasel läbiviimisel vas­ta­valt klaasimi­stöökodade tehni­lis­tele ees­kirjadele.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019