Uvjeti uporabe za preuzimanja

1. U području za preuzimanje nalaze se sadržaji koji je sas­tavila gru­pacija podu­zeća Gretsch­-Unitas. Cje­lokupan mate­rijal koji je stavljen na ras­po­laganje za preuzimanje podliježe zaštiti autorskih prava i međuna­r­odnom pravu o markama, autorskim pravima i bazama podataka.

Podatci koje je gru­pacija podu­zeća Gretsch­-Unitas stavila na ras­po­laganje za preuzimanje podliježe pravu uporabe gru­pacije Gretsch­-Unitas ili njezinih dava­telja licencija. Korisnik ne dobiva nik­akva prava na sadržaj preko nave­dene uporabe.

Ne smiju se pro­voditi izmjene bilo kakve vrste, također i izmjene u dizajnu boja slikovnog mate­rijala i podataka. U kombi­n­aciji s objavljivanjem ili pro­s­lijeđivanjem nepromijenjenih datoteka ili pri tim radnjama zab­ranjeno je širenje sadržaja koji se ne odnose na pro­izvod ili koji štete pro­izvodu.

2. Informacije, prospekti, katalozi i druge datoteke koje gru­pacija podu­zeća Gretsch­-Unitas pri­prema za preuzimanje smiju se ispisivati, ali se ne smije mijenjati njihov sadržaj. Zab­ranjeno je pojedine stra­nice ili tek­stove zasebno pohranjivati, umnožavati ili upot­reb­ljavati na drugi način. Podatci se smiju pro­s­lijeđivati samo u nepromijenjenom obliku. Zab­ranjena je pro­daja.

3. Iako su pri­premljeni mate­rijali pro­vjereni u vezi s virusima, ne može se sa
sto­po­s­totnom sigur­nošću isključiti šteta uzrokovana pos­tojanjem odgova­rajućih štetnih kodova. Stoga će korisnik pri preuzimanju ponovno pro­vesti pro­vjeru radi virusa.

Za preuzimanje vrijede naši uvjeti preuzimanja koje prihvaćate pri preuzimanju.