Tehnika pro­zora

U podu­zeću GU dobit ćete sve što vam treba za pomi­canje ili osigu­ranje pro­zora i balkonskih vrata. Za sve mate­rijale okvira i sve vrste ugradnje. Uz to dolaze i svi važni dijelovi pribora – i naravno naša poz­nato dobra usluga.

Okov za fasadu

U svjetskim metro­po­lama niču novi nebo­deri i više­katnice namijenjeni sta­novanju. U to su uključene i stak­lene fasade s brojnim funkcijama i najvišim zahtje­vima po pitanju dizajna. Gretsch­-Unitas tim površinama omogućava davanje osjećaja pro­zračnosti stambenog pro­s­tora, pomoću individualnih rješenja za fasade.

Otklopno-zaokretni okovi

Kao jedan od vodećih ponuđača pro­zorske tehnike i tehnike vrata na tržištu gru­pacija podu­zeća Gretsch­-Unitas kom­pe­tentan je partner za otklopno-zaokretne okove. Pro­gram otklopno-zaokretnih okova nudi univer­zalno primjenjiva i estetska kompletna rješenja.

Otklopno-klizni okovi

Naši otklopno-klizni okovi jamče vam iznimno jedno­s­tavno, precizno funkcio­ni­ranje čak i pri velikim masama – zbog inova­tivne tehnike kolica i nove ulazne krivulje.

Klizni okovi

Već sama funkcija sus­tava okova omogućuje sigurno i stručno rukovanje te pro­lazak kroz vrata. Kod tog je sus­tava isključeno neispravno rukovanje.

Klizno-preklopni (harmo) okov

Klizno-preklopni (harmo) okovi gru­pacije GU dostupni su za sve drvene, PVC, drveno-alumi­nijske i alumi­nijske pro­file. U jednu se shemu može povezati do sedam preklopnih krila koja se mogu jedno­s­tavno otvo­riti. Podne spojnice bez zapreka upot­punjuju pro­gram.

Podizno-klizni okovi

Podizno-klizni okovi gru­pacije GU prik­ladni su za pro­zore i balkonska vrata od drveta ili PVC-a, ali i od metala. Uz to vas očekuju i posebno rješenje za pro­zračivanje, odgova­rajući podni pragovi te opcijski ogra­ničivač brzine.

Vit­lajući okovi

U gru­paciji GU naći ćete ide­alne okove za vit­lajuće pro­zore: pet vit­lajućih ležaja koji se mogu vijčano spojiti ili izglo­dati i središnji zaporni meha­nizmi koji su optimalno pri­lagođeni mate­rijalu okvira pokrivaju sve uobičajene primjene – čak i posebne formate.

Zavrtni okovi

Sve što vam treba: dva zavrtna okova sa sigurnom, podesivom kočnicom krila i središnjim zapornim meha­nizmom koji je optimalno pri­lagođen mate­rijalu okvira. Zavrtni prozor ili vrata mogu se pokre­nuti na bočnom ili donjem pro­filu krila.

Kvake

Za čistu dizajnersku liniju u cijeloj kući – od pro­zorske kvake, preko kvaka za ter­asne elemente i garnitura za uske okvira pa sve do kvaka za vrata. U svakom tipu zgrade može se izvesti univer­zalna primjena.

Sus­tavi za otva­ranje nadsvjetla

Sa sus­tavima za otva­ranje nadsvjetla gru­pacije GU možete pokre­tati teže dostupna nadsvjetla od PVC-a, drveta ili alumi­nija. To je i osobito eko­no­mično rješenje jer se jednim pogonom može upra­vljati s većim brojem krila.

RWA odimljavanje / NRWG pri­rodno odimljavanje i sus­tavi za pro­vje­t­ravanje

Sus­tavi za odimljavanje i odvodnju top­line gru­pacije GU nude vam individualna rješenja, prema vašim pot­rebama, za sigurno i brzo odimljavanje u slučaju požara. Za osigu­ravanje dnevnog pro­vje­t­ravanja na ras­po­laganju su sus­tavi elektromo­tornih pogona i sus­tavi za otva­ranje.

Ručni ven­ti­lacijski sus­tavi

Zdrava klima u pros­to­riji osnova je higijene i ugo­dnog osjećanja. Pro­zorski pro­zračivači gru­pacije GU pomažu vam da izbjeg­nete vlagu i stva­ranje plijesni. Mogu se individualno pri­lagoditi zad­anoj situ­aciji.

Podni pragovi

Ovako doista možete uštedjeti energiju za grijanje kod balkonskih vrata i velikih kliznih ele­me­nata: top­linski razdvojeni podni pragovi s cer­ti­fikatom CE za novogradnju ili renovi­ranje i gotovo sve sus­tave pro­fila.

Pribor za građevinske okove

Od tehnike učvršćenja do tehnike ostak­ljenja, od alumi­nijskih pro­zorskih daski do vodi­lica za kišu: ovdje ćete pro­naći pro­izvode za gradnju i ugradnju pro­zora i pro­zorskih okova.


X
Dokumenti za preuzimanje
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018
Naziv Veličina datoteke Preuzimanje
Imagebroschüre_05-2016_HRV 8,0 MB Preuzimanje
Termékkínálat 6,4 MB Preuzimanje