Tehnika vrata

Za komforne i sigurne funkcije vrata gru­pacija GU nudi vam sve što može zajamčiti besprije­kornu kombi­n­aciju funkcija: široku paletu pro­izvoda, tehničke inovacije, visoku razinu kvali­tete i opsežnu uslugu. U to je naravno uključeno i stručno savje­tovanje – u slučaju teških zadataka dovoljan je poziv i možete se osloniti na našu podršku.

Usadne brave

Od panik brave za eva­ku­acijska vrata prema EN 179 / EN 1125 do jedno­s­tavne usadne brave prema DIN 18251: ovdje ćete dobiti pravilnu bravu za praktično svaki slučaj primjene.

Zak­ljučavanje na više točaka

Zak­ljučavanja u više točaka gru­pacije GU za veću sigur­nost! Tako je jedno­s­tavno instali­rati „sigur­nost" na vanjska vrata ili vrata na fasadi: posve je svejedno jesu li vrata od drveta, čelika, alumi­nija ili PVC-a – sa zak­ljučavanjem u više točaka SECURY dobit ćete sigur­nosni sustav koji je individualno usklađen s vašim ulazom.

Sus­tavi zak­ljučavanja

Neovisno o tome pla­ni­rate li moderan sustav zak­ljučavanja ili želite osigu­rati pojedi­načna vrata, BKS-ovi sus­tavi zak­ljučavanja uvijek odgova­raju. Meha­nički, meha­tro­nički ili elek­tro­nički cil­indrični ulošci odnosno njihova kombi­n­acija unutar jednog sus­tava pružaju individualna, eko­no­mična, komforna rješenja.

Okovi za vrata

Za vaša drvena, čelična, alumi­nijska ili PVC-vrata dobit ćete velik broj kvaka, panik rukohvata i potisnih panik letvi. Također i za eva­ku­acijska vrata odnosno kao zaštitni okovi za ulazna vrata stana i vrata obje­kata.

Zatva­rači vrata

Sa zatva­račima vrata gru­pacije GU otvorene su vam sve mogućnosti – zahvaljujući različitim mogućno­stima podešavanja i veličinama sile zatva­ranja. Osim toga, ovdje možete pro­naći i uređaje za zadržavanje krila u otvor­enom položaju koji zadržavaju vaša vrata i automatski ih zatva­raju samo u slučaju požara.

Elektro­prihvatnik

U seriji elektro­prihvatnika gru­pacije GU pomoću malog broja sas­tavnih dijelova možete stvo­riti sve izvedbe uobičajene na tržištu. To pri­s­taje u gotovo svaki sustav pro­fila – čak i bez izreza na rubu pro­fila.

Rješenja za sus­tave eva­ku­acijskih vrata

Tražite sustav eva­ku­acijskih vrata s međus­obno usklađenim kompo­nentama, koji se lako mon­tira i pušta u rad? Dobro došli u gru­paciju GU i naše panik brave, upra­vljanja eva­ku­acijskim vratima, elek­trično zak­ljučavanje te klizna eva­ku­acijska vrata.

Sus­tavi kontrole pristupa

Bilo da je riječ o pojedi­načnom kontroli­ranom ulazu na jednim vratima ili kontroli pristupa za velike objekte sa stotinama vrata: s GU-ovim BKS access, GEMOS­ access ili GEMOS­ access compact izvrsno ste opremljeni.

Pribor za građevinske okove

Od automatskih brtvi za vrata do tehnike ostak­ljenja, od kemijskih pro­izvoda za građevinarstvo do spojnica za vrata: ovdje ćete pro­naći pro­izvode visoke kvali­tete za gradnju i ugradnju vrata i okova za vrata.

Podni pragovi

Ovako doista štedite energiju za grijanje kod ulaznih vrata: top­linski razdvojeni podni pragovi za novogradnju i obnovu i gotovo sve sus­tave pro­fila.


X
Dokumenti za preuzimanje
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018
Naziv Veličina datoteke Preuzimanje
Imagebroschüre_05-2016_HRV 8,0 MB Preuzimanje
Termékkínálat 6,4 MB Preuzimanje
Naziv Veličina datoteke Preuzimanje
Poster door closeres VTS 73x 141,6 KB Preuzimanje
Zatvarač vrata s kliznom tračnicom – modularni sustav serije OTS 73x 193,5 KB Preuzimanje