Az Ön belépésével elérhető szolgáltatásokat azonnal megtalálja a service.g-u.com-on

service.g-u.com

Regisztráció

Szeretné használni a szolgáltatásainkat? Kérem, regisztráljon a service.g-u.com-on

service.g-u.com

Informa­­tion require­­ments according to § 36 VSBG:

We are not partici­pa­ting in a scheme for dis­­pute reso­lu­­tion before a con­­sumer arbi­t­ra­­tion board. Never­t­heless, the German Act on Alter­na­­tive Dis­­pute Reso­lu­­tion for Con­­sumer Dis­­putes (VSBG) requires that we refer to a con­­sumer arbi­t­ra­­tion board that can be con­ta­cted via the net.

Allgemeine Ver­­brau­cher­sch­­li­ch­­tungs­­­stelle des
Zentrums für Sch­­li­ch­­tung e. V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl

Web address:
www.verbraucher-schlichter.de

Impressum

A szolgál­tató neve: G-U Magyaror­szág Kft.

A szolgál­tató székhelye: 1193 Bud­a­pest, Víz­to­rony u. 20.

A szolgál­tató elérhetősége:

Tel: +36 1 347 9050
Fax: +36 1 347 9055
E-mail: info@g-u.hu

A szolgál­tatót nyil­vántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvé­ny­szék Cégbírósága

Adószám: 10927614-2-43

A tárhely­s­zolgál­tató adatai:

domai­n­factory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Isma­ning
Deutsch­land

Tel: +49 (0) 89/ 55 266 230
Fax: +49 (0) 89/ 55 266 222
E-Mail: support@df.eu

Kon­takt­daten des Daten­schutz­be­auf­tragten:
Daten­schutz­be­auf­tragter
Gretsch­-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Telefon +49 7156 301-660
Telefax +49 7156 301-77660
datenschutz@g-u.de

Jogi nyi­latkozat

Honla­punk tartalmát a leg­nagyobb gondos­sággal készí­tettük. A tartalmak helyességéért, teljességéért és aktualitásáért azonban nem váll­a­lunk fel­elősséget. Szolgál­tatóként az elek­tro­nikus keres­ke­delmi szolgál­tatások, valamint az információs társ­adalommal összefüggő szolgál­tatások kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvény, 7–12. paragrafu­sainak értelmében, az általános törvények szerint fel­e­lünk az oldal tartalmáért. A törvény értelmében azonban nem vagyunk köt­elezhetőek a közvetí­tett vagy tárolt idegen információk ellenőrzésére, illetve az olyan körülmények felderítésére, amelyek jogel­lenes tevéke­ny­ségre utalnak. Ez nem érinti az általános törvények által szabály­ozott kérdé­sekben az információk eltávolítására vagy felhasználásának korlátozására irányuló köt­elezettséget. Az erre vonatkozó fel­elősség azonban csak a konkrét jogsértés ismeretének időpontjától lehe­tséges. Megfelelő jogsértések ismertté válása esetén az érin­tett tartalm­akat hal­adék­talanul eltávolítjuk.

A GU Magyaror­szág weboldala külső, har­madik felek webolda­laira mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ezen külső oldalak tartalma nem tartozik hatás­körünk alá, azért nem váll­a­lunk fel­elősséget. A hivatkozott olda­lakon található tartalmakért az adott oldal üze­mel­tetője illetve fenntartója fel­elős. Jogsértések ismertté válása esetén az érin­tett hivatkozásokat hal­adék­talanul eltávolítjuk.

 

Adatvéd­elem:
Az adatvédelmi szabály­okra vonatkozóan felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a webolda­lunkon kínált szolgál­tatá­sai­nkhoz szükséges adatok mega­dása önkéntes alapon történik. Az inter­netes adatátvitel biz­tonsági kockáz­attal jár, az adatok tökéletes védelme har­madik felek általi hozzáférés ellen nem szavatolható.

Reklám/Marke­ting tevéke­nység:
A www.g-u.com oldalán mega­dott személyes ada­tait a G-U Magyaror­szág bizal­masan kezeli, azokat tájékoztató és reklám anyagok küldésére nem használja fel, kivéve ha az adatok felvételénél a G-U Magyaror­szág erre kifejezetten igényt tartott.

Szerzői jog:
A G-U Magyaror­szág weboldalán elhelyezett fotók, doku­men­tumok és azok kial­akítása is az oldal üze­mel­tetőjének kizárólagos tulajdonában, szerzői jogvéd­elem alatt állnak. A honl­apon található tartalmak terjes­ztéséhez, szer­kes­ztéséhez, sokszo­rosításához vagy értékesítéséhez minden esetben a G-U Magyaror­szág előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Kiemelten tilos:

  • A weboldal egészének illetve egyes rész­einek letöltése, másolása vagy terjes­ztése a Gretsch­-Unitas váll­a­latcso­port írásbeli hozzájárulása vagy beleegyezése nélkül.
  • Adatfeldolgozó rend­szerek, robotok vagy hasonló adatgyűjtési tech­nológiák általi használata
  • A weboldalt illetve annak tartalmát manipulálni vagy más módon megjelení­teni frame-ek vagy hasonló navi­gációs tech­nológiák által
  • Har­madik felek regisztrációja illetve annak kísérlete, elő­fizetése vagy törlése a Gretsch­-Unitas váll­a­latcso­port termékeinek vagy szolgál­tatá­sainak megszerzése szempontjából, ezen felek egyér­telmű jóváhagyása nélkül
  • A honl­apot vagy annak tartalmát a ren­del­tetésétől eltérő célra használni

 

Honla­punk készítésénél igyekeztünk kizárni min­den­nemű szerzői jogsértést. Ha mégis ilyet tapasztalna, akkor kérjük, jelezze ezt felénk. Indokolt esetben a sértő tartalmat hal­adék­talanul eltávolítjuk.