Die mit Ihrem Login erreichbaren Dienste finden Sie ab sofort unter

service.g-u.com

Registrieren

Sie möchten einen unserer Dienste nutzen? Bitte registrieren Sie sich unter

service.g-u.com

UAB “GRETSCH-UNITAS BALTIC“

INTER­NETO PUSLAPIO WWW.G-U.LT PRIVATUMO POLI­TIKA

Paskutinio atnaujinimo data: 2018-09-07

UAB „Gretsch­-Unitas Baltic“ rūpi­nasi Jūsų informacijos apsauga ir laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duo­menų apsaugos regla­mento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai per­skai­tykite šį pranešimą. 

1. Kaip turėčiau skai­tyti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus ats­akyta į svarbi­ausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 15 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta šio pranešimo 2 sky­riuje.

2. Kas yra atsa­kingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB “Gretsch-Unitas Baltic”
Mūsų įmonės kodas yra: 110785664
Mūsų adresas: Eišiškių pl. 127, Vil­nius

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes teikiame viešą pri­eigą prie inter­neto sve­tainės www.g-u.lt (toliau – "Sve­tainė"), ją palai­kome, tobuli­name ir užti­kri­name jos saugą. Jūs, naršydami mūsų Sve­tainę, suda­rote su mumis sut­artį, kuria gau­nate pri­eigą prie Sve­tainės tur­inio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskai­tant, bet neapsi­ribojant auto­rinių teisių sąlygomis ir šiame informac­i­niame pranešime pateikia­momis asmens duo­menų apsaugos bei privatumo sąlygomis.

Mums reikia rinkti, nau­doti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant:

 • valdyti, tobul­inti ir optimizuoti mūsų Sve­tainę ir jos vartotojų patirtį;
 • ats­akyti į Sve­tainės lankytojų pak­lausimus, pasiūlymus, teikti techninę pagalbą;
 • siųsti nauji­enas, nauji­en­laiškius;
 • laikytis teisinių įsi­pareigojimų, spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar trečio­siomis šalimis, ir įgyvend­inti savo teises, ats­i­randančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų ar tarp Mūsų ir trečiųjų šalių suda­rytų sut­arčių;
 • suprasti naršymo ten­dencijas, įvertinti Mūsų audi­to­rijos dydį ir naudojimo mode­lius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageid­avimus;
 • suprasti naršymo ten­dencijas, įvertinti Mūsų audi­to­rijos dydį ir naudojimo mode­lius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageid­avimus;
 • pager­inti Sve­tainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir funkcio­nalumą;
 • apsaugoti Mūsų teises ir turtą, sus­ijusius su Sve­taine.


4. Kokią informaciją jūs renkate, naudojate ir saugote apie mane?

Kai naršote Sve­tai­nėje, Mes galime nau­doti tech­no­logijas (Jūsų naršyklės Sve­tainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.), kurios automa­tiškai surenka:

 • Naudojimo duo­menis: Kai įei­nate į Sve­tainę, Mes galime automa­tiškai surinkti tam tikrus duo­menis apie jūsų pri­eigą prie Sve­tainės ir jos naudojimą (pvz., įėjimo ir išėjimo nuo­rodų URL, turinys ir pusla­piai, prie kurių Jūs prisijungiate Sve­tai­nėje, pri­eigos datos ir laikai ir pan.);
 • Informaciją apie įren­ginį: Kai įei­nate į Sve­tainę, Mes galime automa­tiškai rinkti informaciją apie Jūsų įren­ginį ir inter­neto ryšį (pvz., IP adresus, naudojamo kompiu­terio ar mobiliojo prie­t­aiso tipą, ope­r­ac­inės sis­temos ver­siją, įren­ginio iden­ti­fika­torių, naršyklės tipą, kalbą ir pan.).

Kai savo iniciatyva parašote žinutę Sve­tai­nėje nurody­tais kon­takti­niais elek­tron­inio pašto adre­sais, renkami šie Jūsų duo­menys:

 • iden­ti­fika­c­i­niai duo­menys (vardas, pavardė, įmonė ir pan.);
 • kon­takti­niai duo­menys (e-pašto adresas ir pan.);
 • atit­inkamos sut­ar­ties rūšies suda­rymui rei­kalingi papil­domi duo­menys, jei siūly­site suda­ryti sut­artį (pvz.: siūlant suda­ryti darbo sut­artį – gimimo datą, CV duo­menis ir pan.; siūlant suda­ryti serviso paslaugų sut­artį – informaciją apie mašiną, jos gedimus ir pan.);
 • bet kokie kitokie Jūsų iniciatyva pateikti duo­menys, kuriuos Jūs lai­kote reikšmingais teikiamo pak­lausimo ar pasiūlymo kon­tekste.
 • Bend­rovė Gretsch­-Unitas vartotojo duo­menis taip pat gali nau­doti apklausoms dėl gaminių ir rin­kodaros tik­s­lais vykdyti, jei prieš tai gauna vartotojo sutikimą arba vartotojas tam neprieštarauja vadovaujantis teisės aktų numatyta tvarka.


5. Ar renkatės jau­trią asmeninę informaciją?

Ne.

6. Ar naudojate slapukus?

Kai prisijungiate prie Sve­tainės, galime išsiųsti vieną ar kelis slapukus – mažus tek­stinius failus, kuriuose yra raidžių ir skai­t­menų simbolių eilutė. Galime nau­doti ir sesijos slapukus, ir nuo­la­tinius slapukus. Užda­rius naršyklę, sesijos slapukas dingsta. Nuo­la­tinis slapukas lieka užda­rius žinia­tinklio naršyklę ir gali būti naudojamas Jūsų žinia­tinklio naršyklėje tolesniuose apsi­lankymuose Sve­tai­nėje. Nuo­la­ti­niai slapukai gali būti pašal­inti per Jūsų naudojamos žinia­tinklio naršyklės nustatymus. Peržiūrėkite savo žinia­tinklio naršyklės vartotojo gidą, kad sužino­tumėte tinkamą būdą keisti slapukų nustatymus.

Slapukai yra techninė prie­monė šio pranešimo 4 sky­riuje nurodytai techninei naršymo informacijai rinkti automa­tiniu būdu. Mes naudojame šių rūšių slapukus:

 • Sesijos slapukai. Mes naudojame sesijos slapukus, kad galėtumėte nau­dotis Mūsų tin­kl­alapiu;
 • Preferenci­niai slapukai. Mes naudojame "Preferences Coo­kies", kad prisimin­tumėte Jūsų nuo­statas ir įvai­rius nustatymus (pvz., puslapio kalbą);
 • Analit­i­niai slapukai. Mes naudojame analit­inius slapukus, kad galėtumėme matyti Mūsų Sve­tainės ar Socialinio tinklo paskyros lan­komumo sta­tis­tiką, Jus domi­n­ančias temas ir galėtumėme pasiūlyti kokybišką, Jums akuali­ausią informaciją.

Mūsų naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas

Slapuko tik­slas

Slapuko naudojimo terminas

Naudojami duo­menys

_ga

Informacijai apie inter­neto sve­tainės lan­komumą rinkti.

2 metai

Anonimi­niai duo­menys.

 

_gat

Google užklausų skai­čiui regu­liuoti

Trum­pa­laikis, 10 min. 

Anonimi­niai duo­menys.

 

_gid

Stebėjimo tik­s­lais, siekiant atskirti nau­dotojus.

Trum­pa­laikis, 10 min. 

Anonimi­niai duo­menys.

 

PHPSESSID

Iden­ti­fika­to­riaus suteikimui

Iki sesijos pabaigos

Suku­riamas iden­ti­fika­to­rius

Coo­kie­consent_status

Informacijai apie sutikimą su slapukais gauti

1 metai

Informacija apie tai, ar buvo duotas sutikimas slapukams

Fe_typo_user

Iden­ti­fika­to­riaus suteikimui

Iki sesijos pabaigos

Suku­riamas iden­ti­fika­to­rius

 

7. Kokią informaciją turėčiau pateikti jums ir kodėl?

Kaip Sve­tainės lankytojui, Jums nereikia Mums pateikti jokios informacijos. Visa techninė informacija automa­tiškai surenkama naudojant stand­ar­tines žinia­tinklio naršymo tech­no­logijas (Jūsų naršyklės Sve­tainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.).

Jei Sve­tai­nėje nurody­tais kon­takti­niais elek­tron­inio pašto adre­sais pateik­site mums pak­lausimą, Jūs turėtumėte nurodyti savo:

 • iden­ti­fika­c­inius duo­menis (vardas, pavardė, įmonė ir pan.)
 • kon­taktinius duo­menis (e-pašto adresas ir pan.)
 • atit­inkamos sut­ar­ties rūšies suda­rymui rei­kalingus papil­d­omus duo­menis, jei siūly­site suda­ryti sut­artį.

Jūs taip pat turite galimybę savo nuožiūra pateikti papil­d­omus duo­menis, kuriuos lai­kote reikšmingais pak­lausimui ar pasiūlymui suda­ryti sut­artį. Ne­pa­teikus tam tikros informacijos, kuri mums yra rei­kalinga tinkamai ats­akyti į Jūsų pak­lausimą, mes galime Jūsų paprašyti šią informaciją pateikti.

Jei vartotojas sutinka gauti nauji­en­laiškius, jis turėtų pateikti el. pašto adresą, kuriuo pageidauja gauti nauji­enas.

8. Kokia informacija apie mane renkate iš kitų šal­tinių ir iš kur?

Mes nerenkame jokių Sve­tainės lankytojų duo­menų iš kitų šal­tinių.

9. Kodėl jums teisiškai leidžiama rinkti mano informaciją?

Mes teisėtai renkame informaciją apie jus, nes:

 • Mums reikia jūsų informacijos, kad galėtumėme teikti pri­eigą prie Sve­tainės, t. y. Įvykdyti mūsų susi­tarimą ir leisti naršyti Mūsų Sve­tai­nėje pagal Jūsų pageid­avimą, o taip pat, kad galėtumėme ats­akyti į Jūsų iniciatyva pateikiamus pak­lausimus, pasiūlymus dėl Mūsų teikiamų paslaugų ar parduodamų prekių bei pasiūlymų suda­ryti sut­artį (Bendrojo duo­menų apsaugos regla­mento 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 • Jūs suti­kote, kad tvarkytumėme Jūsų asmens duo­menis savo iniciatyva pateikdamas mums pak­lausimą, prašymą, skundą, kai tai nėra susiję su mūsų teikia­momis paslaugomis ar prekėmis (Bendrojo duo­menų apsaugos regla­mento 6 straipsnio 1 dalies a punktas);
 • Jūs suti­kote, kad tvarkytumėme Jūsų asmens duo­menis nauji­en­laiškių siuntimo, apklausų atli­kimo tik­s­lais (Bendrojo duo­menų apsaugos regla­mento 6 straipsnio 1 dalies a punktas);
 • Mums reikia jūsų informacijos, kad būtų lai­ko­masi mūsų teisinių įsi­pareigojimų, išspręs­tume visus ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar kitomis šalimis, ir užti­krin­tume savo teises, ats­i­randančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų arba tarp Mūsų ir trečiųjų šalių suda­rytų sut­arčių. Taip pat, mums yra tai­koma teisinė prievolė saugoti gautus pak­lausimus, prašymus, skundus, nesu­s­ijusius su sut­arčių suda­rymu (Bendrojo duo­menų apsaugos regla­mento 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
 • Mums rei­kalinga jūsų informacija, siekiant pato­bul­inti mūsų Sve­tainę ir jos nau­dotojų patirtį, o taip pat, apsaugoti Sve­tainę nuo neteisėtos pri­eigos (Bendrojo duo­menų apsaugos regla­mento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).


10. Ar naudo­site Mano asmens duo­menis automa­ti­niam sprendimų priėmimui arba Mano pro­fi­liavimui?

 Ne.

11. Su kuo dal­in­sitės Mano asmens duo­menimis?

Galime atskleisti jūsų asmen­inius duo­menis:

 • Bet kuriam Mūsų įmonių grupės nariui (tai reiškia mūsų duk­te­rines įmones, mūsų pagrindinę kontro­liuojančiąją bend­rovę ir visas jos duk­te­rines įmones) tiek, kiek tai yra pagrį­stai rei­kalinga bendrai įmonių grupės veiklai;
 • Pirkėjui ar kitam Mūsų teisių perėmėjui, kai sus­ijungimo, atsky­rimo, restruktūrizavimo, reor­ga­nizavimo, likvidavimo ar kitokio pardavimo ar perdavimo ar dalies Mūsų įmonės turto, tęsti­numo ar bank­roto, likvidavimo ar panašaus pro­ceso metu, atveju, Mūsų turimi Jūsų asmens duo­menys yra tarp perduoto turto;
 • Mūsų drau­dikams ir (arba) pro­fe­s­io­naliems patarėjams, kiek tai yra pagrį­stai rei­kalinga, norint įgyti ar išlaikyti drau­dimo apsaugą, valdyti riziką, gauti pro­fe­s­io­nalų patarimą ar teisinių rei­ka­lavimų įtvir­tinimą, vykdymą ar gynimą, tiek teismo pro­cesuose, tiek admi­ni­s­tracine ar ne teismo tvarka;
 • Mūsų paslaugų tiekėjams ar ran­govams, kiek tai yra pagrį­stai rei­kalinga Sve­tainės pri­eigos teikimui, palaikymui, kūrimui ir saugumo užti­krinimui.

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duo­menis, jei toks atskleidimas yra būtinas norint laikytis Mums tai­komų teisinių įpareigojimų, teisinių pre­ten­zijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo pro­cesuose, tiek admi­ni­s­trac­inėse ar neteis­minėse pro­cedūrose.

12. Ar Mano asmens duo­menys bus perduodami už Europos eko­no­minės erdvės ribų?

Ne.

13. Kaip ilgai sau­go­site informaciją apie Mane?

Jūsų pateiktų pak­lausimų, pasiūlymų informaciją saugome Lietuvos vyri­au­siojo archyvaro nustaty­tais doku­mentų saugo­jimo termi­nais.

Techninė automa­tiškai renkama Informacija apie lankytojo įren­ginį (-ius) ir naršymą saugoma taip, kaip nurodyta slapukų len­telėje, esančioje 6 sky­riuje.

14.       Kokios mano teisės?

Jūs turite šias teises asmens duo­menų apsaugos sri­tyje (pažymime, kad šioms teisėms gali būti tai­komi įstatymų nustatyti apribojimai ar sąlygos):

 • Pateikti prašymą sus­i­pažinti su turima informacija apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištai­syti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti priešta­ravimą duo­menų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kai atit­inkami duo­menys yra tvar­komi išskir­tinai dėl teisėtų Mūsų interesų, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kon­tekste nepro­por­cingai suvaržo Jūsų teises ir laisves ar teisėtus inte­resus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus:
 • kai duo­menys yra tvar­komi nauji­en­laiškio ir/ar reklaminės medžiagos prenume­ratos tik­s­lais;
 • kai duo­menys yra tvar­komi išskir­tinai dėl teisėtų Mūsų interesų, Jūs prieštaraujate tokiam duo­menų tvarkymui, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kon­tekste nepro­por­cingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus inte­resus, išskyrus atvejus, kai toks duo­menų tvarkymas yra rei­kalingas siekiant pareikšti teisinius rei­ka­lavimus arba gintis nuo pareikštų teisinių rei­ka­lavimų;
 • be teisėto pagrindo tvar­komus Jūsų duo­menis.
 • Pateikti prašymą apri­boti pri­eigą prie tur­imos informacijos apie Jus ar jos ištry­nimą:
 • kai prašoma ištai­syti klaidingus duo­menis – lai­ko­tarpiui, kol nustatytos klaidos nebus ištai­sytos;
 • pareiškus priešta­ravimą duo­menų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kol nebus išnag­rinėtas Jūsų priešta­ravimas ir priimtas Mūsų sprendimas dėl toli­mesnio jų tvarkymo;
 • kai Mums asmens duo­menys neberei­kalingi, bet jie rei­kalingi Jums siekiant pareikšti teisinius rei­ka­lavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių rei­ka­lavimų;
 • bet kokių duo­menų, tvar­komų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepa­geidaujate jų ištry­nimo.
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugo­jimą Mūsų įmonėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duo­menis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duo­menų apsaugos inspekcijai;
 • Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, kai Jūsų duo­menis tvar­komi sutikimo pagrindu

Jei norite pasinau­doti žemiau nurodytomis Jūsų teisėmis, prašome krei­ptis į Mūsų duo­menų apsaugos kon­taktinį asmenį, kaip tai nurodyta 15 sky­riuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms tai­komos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

15.       Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusis­kundimų, sus­ijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duo­menis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums rei­kalinga pagalba, prašome krei­ptis el. paštu info@g-u.lt.