Aptar­navimas

Mielai Jums padėsime

Čia rasite visko, ko Jums prireiks: nuo kain­o­r­aščių iki pro­graminės įrangos, nuo rizikos ver­tinimo iki CE licencijų. Tie­siog ramiai viską išstudijuo­kite.

Atsisi­untimai

Čia atsisiųsti pateikiame naujausią informaciją – pradedant brošiūromis ir kata­logais, bai­giant ser­ti­fika­tais ir naudojimo bei priežiūros instrukcijomis.

Statybos pro­duktų regla­mentas / SPR

Šioje sri­tyje pateik­sime doku­mentus, kurie pagal Statybos pro­duktų regla­mentą patvir­tina mūsų pro­duktų cha­rak­te­ris­tikas.

Darbo brėži­niai

Čia galite peržiūrėti ir patogiai atsisiųsti CAD pro­grama parengtus mūsų gaminių brėžinius. Naudoda­miesi mūsų paieškos pagal katego­riją ir teksto paieškos funkcijomis greitai ir nesudėtingai rasite to, ko ieš­kote.

Pro­graminė įranga

Čia rasite mūsų pro­graminės įrangos sprendimų ir inter­ne­tinių plat­formų, kurios padės Jums atlikti kasdien­inius darbus ir eko­no­miškai orga­nizuoti verslo pro­cesus, apžvalgą.

Licencijos ir CE ser­ti­fikatai

Bend­rovė „GU“ kuria medinių langų ir įstikl­intų durų sis­temas. Kaip bend­rovės „GU“ kli­entas, dalyvavęs vienos dienos semi­nare, Jūs galė­site apibūd­inti gami­nius remda­masis gaminių stand­artu EN 14351-1.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019