Įmonių grupė „Gretsch­-Uni­tas“ kaip CE ser­ti­fikuotų sis­temų kūrėja

Įmonių grupės „Gretsch­-Uni­tas“ medi­niai langai ir įstikl­intos durys sėkmingai perėjo Rozen­heimo kon­strukcinių ele­mentų insti­tuto („PfB“) pirmąją tipo patikrą (Ini­tial Typ Testing (ITT) vadovaujantis gaminių standarto EN 14351-1 rei­ka­lavimais.

Nuo 2010 m. vasario mėn. į rinką gali būti pateikiami tik CE ženklu pažen­kl­inti langai ir įstikl­intos durys.

Kaip sis­temos kūrėja, įmonių grupė „GU“ siūlo patikros rezul­tatų perdavimo paslaugą. Taip per­leidus ITT ser­ti­fikato duo­menis pats patikrų neat­likęs kli­entas galės savo langus ir įstikl­intas duris žen­kl­inti CE ženklu pagal gaminių stand­artą 14351-1 CE.

Vieną dieną trunk­ančių mokamų mokymų bend­rovės buveinėje Dicin­gene metu įmonių grupė „GU“ gali suteikti Jūsų verslo part­ne­riams informacijos apie gaminamų gaminių kontrolės įgyvendinimą bend­rovėje, žen­kli­nimą CE ženklu ir ati­tikties dekla­ravimą. Visoms mokymuose dalyvaujančioms bend­rovėms mokymų pabai­goje gali būti išduodami liudijimai. Liudijime pateikiama sis­teminio aplanko „Medinių langų ir įstikl­intų durų žen­kli­nimas CE ženklu“ nuo­roda suteikia galimybę gaminti standarte EN 14351-1 nustatytus para­me­trus atit­inkančias langų sis­temas. Liudijimas įteikiamas paskutinę semi­naro dieną.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­taktai:
Įmonių grupės kli­entai gali krei­ptis į atsa­kingą prekybos atstovą arba parašyti elek­troninį laišką adresu arturas.grumulaitis(at)g-u.lt bei užsi­regi­s­truoti dalyv­auti artimi­ausiu metu vyksiančiuose mokymuose.