Pro­graminės įrangos sprendimai ir inter­ne­tinės plat­formos

Pro­jek­tavimas, užs­akymas, informacijos teikimas ir valdymas

Naudojant inter­ne­tines ir elek­tronines sis­temas užti­krinamas sklandus duo­menų perdavimas, sumaži­namos doku­mentų ren­gimo išlaidos, sutrumpinamas įsigijimo laikas ir naujausias kainas bei sąlygas galite matyti visą parą 7 dienas per savaitę.

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ pri­stato pro­graminės įrangos sprendimus ir inter­ne­tines plat­formas, kurios padės eko­no­miškai orga­nizuoti verslo pro­cesus. Čia, kaip ir su kitais įmonių grupės „GU“ gami­niais, siūlomi ne tik pavie­niai ele­mentai, bet ir bendri sprendimai, atit­inkantys naujausius rei­ka­lavimus.

Šių įrankių teikiama nauda ir aukšči­ausias techninis lygis užti­krinamas nuo­la­tinio tobuli­nimo ir atnaujinimo pro­cese. Ženkite kartu su mumis į elek­tron­inio bendravimo pasaulį ir mėgau­kitės jo teikiamais privalumais.

Informacinė kli­entų sis­tema „Cust­omer Informa­tion Sys­tem“

Sis­tema „Cust­omer Informa­tion Sys­tem“ (CIS) yra visų įmonių grupės „Gretsch­-Uni­tas“ gaminių užs­akymo ir informacijos kli­entams sis­tema.

Sis­tema „Con­fiGU­ra­tor“

Pro­grama „con­fiGU­ra­tor“ sukurta speci­fika­cijų ir apkaustų paieškai pagal sis­temoje įve­damus praktinius para­me­trus vykdyti.

Sis­tema „Mas­terKey­Sys­tem“

Sis­tema „Mas­terKey­Sys­tem“ (MKS) – tai inter­ne­tinė rakinimo sis­temų pro­jek­tavimo ir užs­akymo plat­forma. Ši pro­grama sukurta siekiant supa­prast­inti rakinimo sis­temų užs­akymų vykdymo pro­cesą bei kuo daugiau dėmesio skirti aptar­navimui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sis­tema „Mas­terKey­Sys­tem“ (MKS) – tai inter­ne­tinė rakinimo sis­temų pro­jek­tavimo ir užs­akymo plat­forma. Ši pro­grama sukurta siekiant supa­prast­inti rakinimo sis­temų užs­akymų vykdymo pro­cesą bei kuo daugiau dėmesio skirti aptar­navimui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sis­tema „KeyMa­na­ger“

Sukūrus sis­temą „KeyMa­na­ger“ rin­koje ats­i­rado visiškai naujas ir unikalus visų rakinimo sis­temų ir jų mechan­inių, macha­tron­inių ir elek­tron­inių kompo­nentų valdymo, doku­menta­cijos bei mecha­tron­inių ir elek­tron­inių cil­indrų ir skai­tytuvų pro­gra­mavimo įrankis.

Sis­tema „Aus­schreibungs­Ma­na­ger“

Sis­tema „Aus­schreibungs­Ma­na­ger“ yra patogus ir efektyvus greito visų speci­fika­cijų ir viešųjų pirkimų medžiagos visiems įmonių grupės „Gretsch­-Uni­tas“ gami­niams kūrimo įrankis.

Sis­tema „Order by Scan­ning“

Užs­akymo skenuojant sis­tema „Order by Scan­ning“ (ObS) yra labai aukštos kokybės ir papra­stai val­doma užs­akymo sis­tema, kurioje gaminti ir laikyti sandėlyje užsa­komų prekių kiekis nustatomas pagal specialias etiketes su brūkšn­i­n­iais kodais naudojant skenerį.

Elek­troninis ryšys su prekių ats­argų valdymo sis­tema

Geri­ausiai parinktos efekty­vios elek­tron­inio užs­akymo sis­temos su kli­ento prekių ats­argų valdymo sis­tema sąsajos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geri­ausiai parinktos efekty­vios elek­tron­inio užs­akymo sis­temos su kli­ento prekių ats­argų valdymo sis­tema sąsajos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informac­inės apkaustų duo­menų bazės

Vykdant pro­jektą pagal kli­ento rei­ka­lavimus bend­rovė pateikia individua­lius apkaustų duo­menis, skirtus langų pro­gra­moms.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019