Elek­troninis ryšys su prekių ats­argų valdymo sis­tema

Geri­ausiai parinktos efekty­vios elek­tron­inio užs­akymo sis­temos su kli­ento prekių ats­argų valdymo sis­tema sąsajos

Elek­troninis vidinių pro­cesų bend­rovėje optimizavimas jau įmanomas naudojant išma­niųjų tech­no­logijų pro­graminę įrangą (ERP sis­temas). Verslo pro­cesai nesi­baigia įmonės viduje.

GU grupė remia savo kli­entus, optimizuojant pro­cesus nuo užs­akymo iki sąskaitos faktūros išrašymo momento.

Įmonių grupė „Gretsch­-Uni­tas“ siūlo įvairių galimybių, kaip įrengti elek­troninę užs­akymų apdo­rojimo sis­temą naudojant kli­entų pro­gramas. Vykdant pro­jektus nustatomas kli­entui geri­ausiai tinkantis vari­antas, kuris tik­s­lingai įdiegiamas į pro­cesą.

Savybės

  • Visos skai­t­men­inės vertės kūrimo grandinės pradedant nuo užs­akymo ir bai­giant sąskaitos išrašymu eiga
  • Padeda užti­krinti prekių pri­statymą laiku
  • Padeda sumažinti admi­ni­s­travimo išlaidas
  • Padeda išvengti admi­ni­s­travimo klaidų
  • Padeda taupyti prekėms įsigyti rei­kalingą laiką
  • Galimybė teikti užs­akymus visą parą
  • Įvai­rios per­si­untimo galimybės, atsižvelgiant į kli­ento pageid­avimus (pvz., internetu, per ftp serverį, el. paštu, naudojant per­si­untimo pro­gramą „Transferma­na­ger“ ir t. t.)

Rei­ka­lavimai sis­temai

  • Galimybė kurti užs­akymų failus naudojant kli­ento pro­gramas
  • Asmeninis kompiu­teris su inter­neto pri­eiga

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­taktai:
Jei turite klausimų dėl elek­tron­inio ryšio su prekių ats­argų valdymo sis­te­momis, susi­siekite su mumis:

transfermanager(at)g-u.de