Informacinė kli­entų sis­tema „Cust­omer Informa­tion Sys­tem“

Užs­akymo ir informacijos kli­entams sis­tema

Sis­tema „Cust­omer Informa­tion Sys­tem“ (CIS) yra visų įmonių grupės „GU“ gaminių užs­akymo ir informacijos kli­entams sis­tema.

Funkcijos

 • Užs­akymų ren­gimas pagal naujausias nustatytų numerių prekėms tai­komas sąlygas
 • Visų prekių pri­einamumo patikra rea­liuoju laiku
 • Langų ir durų apkaustų, įėjimo sis­temų ir statybinės furnitūros priedų užs­akymų ren­gimas
 • Kli­ento užs­akymų kontrolė (pvz., važta­raščiuose pateikiama informacija)
 • Visų kli­ento užs­akymų apžvalga
 • Sąskaitų už įvykdytus užs­akymus peržiūrėjimo PDF formatu funkcija

Savybės

 • Patogi ir slapt­ažodžiu apsaugota pri­eiga naudojant inter­neto naršyklę – nereikia nieko įdiegti naudojimo vie­toje
 • Vartotojui patogi ir supra­ntama valdymo sis­tema
 • Nuolat atnaujinami duo­menys apie prekes
 • Duo­menys parenkami pagal naujausias kainas, sąlygas ir techn­inius para­me­trus
 • Informacija apie sandėlyje lai­komas prekių ats­argas
 • Paprasta užs­akymo pro­cedūra naudojant impor­tavimo funkcijas (pvz., *.csv formato failą)
 • Sis­temą CIS galima inte­gruoti į vidines bend­rovės „GU“ sis­temas

Rei­ka­lavimai sis­temai

 • Inter­neto pri­eiga
 • Inter­neto naršyklė (nuo „Internet Explorer 7.0“ arba „Mozilla Firefox 3“*)

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­taktai:
Jei turite klausimų dėl mūsų sis­temos „Cust­omer Informa­tion System CIS“, susi­siekite su mumis:

cis(at)g-u.de