Informac­inės apkaustų duo­menų bazės

Duo­menų apie apkaustus sis­tema

Vykdant pro­jektą pagal kli­ento rei­ka­lavimus bend­rovė pateikia individua­lius apkaustų duo­menis, skirtus langų pro­gra­moms. Apkaustų duo­menys paren­giami pagal užs­akymo kata­logų duo­menis arba individua­lius gamin­tojo pageid­avimus. Kli­entas gauna pro­jektui tinkamų apkaustų duo­menis ir išsamią komer­cinę bei techninę informaciją, skirtą nau­doti langų ir durų tech­nikos kon­stravimo pro­gramose ir kitoje pro­graminėje įran­goje.

Komer­cinė informacija, kuri gali būti pateikiama

 • Prekės ir pavi­enės apkaustų dalys
 • Prekių nume­riai
 • Prekių pavadinimai
 • Gaminių ir nuo­laidų grupės
 • Bruto kainos

Techninė informacija (CNC mašinoms), kuri gali būti pateikiama

 • Detalių ilgis
 • Trumpinimo para­me­trai
 • Užda­rymo galvučių padėtys
 • Varžtams skirtų angų padėtys
 • Kitų dalių padėtys
 • Pavienių kon­strukcinių dalių brėžinių ir bendrųjų kon­strukcinių brėžinių pateikimas pdf arba dxf formatu, tinkamu nau­doti CAD pro­gramose

Apkaustų komplektai

 • Visoms gaminių grupėms skirtų apkaustų komplektų dalys ir skai­čiavimo formulės, skirtos pavienių specialių mat­menų dalių skai­čiui apskai­čiuoti
 • Papil­domų pri­statytų komplektų vari­antų pateikimas atsižvelgiant į naudojamą pro­graminę įrangą
 • Atskirų dalių mon­tavimo eigos nustatymas ir valdymas bei dalių padėties nustatymas prieš apdo­rojimą univer­saliomis pro­graminio valdymo stak­lėmis nurodant atit­inkamus apdirbimo kodus

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­taktai:
Jei turite klausimų dėl informac­inės apkaustų duo­menų sis­temos, susi­siekite su mumis:

beschlagdatenservice(at)g-u.de