Sis­tema „Aus­schreibungs­Ma­na­ger“

Visų įmonių grupės „GU“ gaminių viešųjų pirkimų pro­grama

Sis­tema „Aus­schreibungs­Ma­na­ger“ yra patogus ir efektyvus greito visų speci­fika­cijų ir viešųjų pirkimų medžiagos visiems įmonių grupės „Gretsch­-Uni­tas“ gami­niams kūrimo įrankis. Gali būti palai­komas skai­t­meninis ryšys.

Naudojant viešųjų pirkimų admi­ni­s­travimo sis­temoje inte­gruotą „Gaeb“ impor­tavimo funkciją galima įtraukti ir toliau apdo­roti pradėto vykdyti viešojo pirkimo duo­menis.

Savybės

 • Patogi ir slapt­ažodžiu apsaugota pri­eiga naudojant inter­neto naršyklę – nereikia nieko įdiegti naudojimo vie­toje
 • Nuo­seklus apsik­eitimas duo­menimis pagal „Gaeb“ stand­artą
 • „Gaeb“ impor­tavimo funkcija, kurią naudojant duo­menis galima perkelti į sis­temą „Aus­schreibungs­Ma­na­ger“
 • „Gaeb“ peržiūros prie­monė, kurioje galima matyti importuotus viešųjų pirkimų duo­menis
 • Nemokamas ir neri­botas naudojimas
 • Importuotų „Gaeb“ failų apdo­rojimas
 • Normali padėtis, pra­dinė padėtis, nurodymo tek­stas, alter­natyvi padėtis
 • Efektyvus speci­fika­cijose pateiktų duo­menų apdo­rojimas
 • Lango arba trumpo teksto rodymas
 • Nuo­sekli pagalba viso viešųjų pirkimų pro­ceso metu
 • Blokų su tek­s­tais bei medžiagų ir kiekių žinia­raščių tekstų rodymas
 • Visiškai veiki­anti viešųjų pirkimų pro­grama
 • Laisvo apibūdi­namojo teksto vietos pasirinkimo galimybė
 • Medžiagų ir kiekių žinia­raščių ren­gimo pagal įmonių grupės „GU“ gaminių duo­menis
 • Prekių krepšelio funkcija, skirta viešųjų pirkimų tek­stams perkelti
 • Prie gaminio aprašo pateikti brėži­niai ir gaminių nuo­traukos
 • Galimi formatai: Word, Excel, Gaeb81, Gaeb82, tek­stinis formatas

Rei­ka­lavimai sis­temai

 • Inter­neto pri­eiga
 • Inter­neto naršyklė (nuo „Internet Explorer 6.0“)

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­taktai:
Jei turite klausimų dėl mūsų sis­temos „Aus­schreibungs­Ma­na­ger“, susi­siekite su mumis:

ausschreibungstexte(at)g-u.de