Sis­tema „Con­fiGU­ra­tor“

Langų, durų ir įėjimo sis­temų gaminių sąrankos sis­tema

Pro­grama „con­fiGU­ra­tor“ sukurta speci­fika­cijų ir apkaustų paieškai pagal sis­temoje įve­damus praktinius para­me­trus vykdyti. Nu­rodžius objekte naudojamo ele­mento para­me­trus (pvz., formą, pro­filių sis­temą, spalvą, saugos klasę) per keletą sekundžių paren­giama tech­niškai tiksli speci­fika­cija.

Funkcijos

 • Apkaustų ele­mentų ir speci­fika­cijų nustatymas
 • Užs­akymų ir techn­inių speci­fika­cijų ren­gimas naudojant CAD sis­temoje sukurtus mon­tavimo brėžinius
 • Pasiūlymo ren­gimas pagal naujausias sąlygas ir kata­loguose nurodytas kainas naudojant pro­fe­s­io­na­lius šablonus, kuriuos galima išs­pau­sd­inti
 • Patogaus užs­akymo galimybė inte­gravus į informacinę kli­entų sis­temą „Cust­omer Informa­tion Sys­tem“

Savybės

 • Patogi ir slapt­ažodžiu apsaugota pri­eiga naudojant inter­neto naršyklę – nereikia nieko įdiegti naudojimo vie­toje
 • Duo­menys parenkami pagal naujausias kainas, sąlygas ir techn­inius para­me­trus
 • Ypa­tingų formų sąrankos suda­rymo galimybė
 • Galimybė suda­ryti eva­ku­ac­inių, priešgaisrinių durų ir durų su daugiataškiais užrak­tais pagal stand­artą EN 179 ir medinių, plien­inių durų bei durų su aliuminio rėmu pagal stand­artą EN 1125 sąrankas
 • Atsižvelgiama į apkaustų vari­antus, kurie naudojami rin­koje žinomi­ausių gamin­tojų pro­filių sis­temose
 • Individualus užs­akymo ir adreso admi­ni­s­travimas
 • Daugiakalbio valdymo galimybė
 • Naudojamos skir­tin­gose šalyse papra­stai pasi­ta­ikančios apkaustų sąrankos

Rei­ka­lavimai sis­temai

 • Inter­neto pri­eiga
 • Inter­neto naršyklė (nuo „Internet Explorer 7.0“ arba „Mozilla Firefox 3“)

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­taktai:
Jei turite klausimų dėl sis­temos „con­fiGU­ra­tor“, susi­siekite su mumis:

configurator(at)g-u.de