Sis­tema „KeyMa­na­ger“

Mechan­inių ir mecha­tron­inių sis­temų valdymo, doku­menta­cijos ir pro­gra­mavimo pro­graminė įranga

Sukūrus sis­temą „KeyMa­na­ger“ rin­koje ats­i­rado visiškai naujas ir unikalus visų rakinimo sis­temų ir jų mechan­inių, macha­tron­inių ir elek­tron­inių kompo­nentų valdymo, doku­menta­cijos bei mecha­tron­inių ir elek­tron­inių cil­indrų ir skai­tytuvų pro­gra­mavimo įrankis.

Nuo šiol nereikia įvesti rakinimo sis­temos visų cil­indrų arba siųstuvų-imtuvų serijinių numerių, nes jie automa­tiškai nuskai­tomi iš BKS įren­ginio rink­menos.

Sis­tema „KeyMa­na­ger“ palai­koma darbui tinkle ir siūloma įvai­riomis kalbomis.

Savybės

 • Apsauga nuo neteisėtos pri­eigos užti­krinama naudojant slapt­ažodžiu užko­duotą priežiūrinio valdymo funkciją
 • Galima vienu metu individualiai nau­doti kelioms sis­te­moms
 • Galimybė red­aguoti, admi­ni­s­truoti ir spau­sd­inti visus rakinimo planus
 • Visų asmenims išduotų raktų duo­menų admi­ni­s­travimas pagal išdavimo ir grąžinimo datą
 • Raktų gavimo ir grąžinimo formų spau­sdinimas
 • Cil­indrų sumon­tavimo ir išmon­tavimo formų spau­sdinimas
 • Aukš­tesnio lyg­mens raktų pri­eigos teisių rodymas ir spau­sdinimas su visais atskirų raktų duo­menimis
 • Visų valdymo lyg­mens mechan­inių ir elek­tron­inių įtaisų pri­eigos teisių rodymas ir duo­menų spau­sdinimas
 • Kompleksinis siųstuvo-imtuvo valdymas su inte­gruota kvitų spau­sdinimo funkcija
 • Greitas ir nesudėtingas „SE“ kompo­nentų pro­gra­mavimas naudojant rakinimo plano matricą
 • Raktų ir cil­indrų užs­akymas bei pri­statytų prekių perėmimas į valdymo sis­temą
 • Individualus nau­dotojų admi­ni­s­travimas
 • Asmen­i­niai duo­menys, susieti pagal sus­ijusių sis­temų duo­menis
 • Patogi paieškos funkcija pagal sus­ijusių sis­temų duo­menis
 • Kalen­do­riaus funkcija, naudojama tais atvejais, kai raktai išduodami ribotam laikui
 • Nau­dotojų šablonų, naudojamų kvitų for­moms parengti, inte­gravimas
 • Kvitų siuntimas elek­tron­iniu paštu

Rei­ka­lavimai sis­temai

 • Ope­r­acinė sis­tema: „Win­dows 7 “ / „Win­dows 8“ arba 8.1 / „Win­dows 10“
  (atit­inkamai 32 arba 64 bitų)
 • Dar­binė atmintis: maž. 2 GB RAM dar­binės atmin­ties
 • Ekrano leidimas: reko­menduojamas 1 280 x 1 024
 • Rei­kalinga standžiojo disko atmintis:
 • maž. 500 MB serve­riui arba vieno nau­dotojo įren­gimui
 • maž. 100 MB kli­ento įren­gimui

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

„BKS KeyMa­na­ger“ atnaujinimas 4.x (SE)
(ver­sija: 4.4.0007)

Diegimo sąlyga:
įdiegta ne senesnė nei 3.5 „BKS KeyMa­na­ger“ ver­sija

Išleista 2017 birželis

Download 182 MB

Kon­taktai:
Jei turite klausimų dėl mūsų sis­temos „KeyMa­na­ger“, susi­siekite su mumis:

elektronik.support(at)bks.de