Sis­tema „Mas­terKey­Sys­tem“ (MKS)

Rakinimo sis­temų pro­jek­tavimo ir užs­akymo plat­forma

Sis­tema „Mas­terKey­Sys­tem“ (MKS) – tai inter­ne­tinė rakinimo sis­temų pro­jek­tavimo ir užs­akymo plat­forma. Ši pro­grama sukurta siekiant supa­prast­inti rakinimo sis­temų užs­akymų vykdymo pro­cesą bei kuo daugiau dėmesio skirti aptar­navimui.

Funkcijos

 • Naujoms ir išplečia­moms sis­te­moms skirtas modulis
 • Visų naujai įren­giamų pro­filinių sis­temų duo­menys
 • Visų išplečiamų esamų pro­filinių sis­temų duo­menys
 • Rakinimo sis­te­moms papil­d­omai tiekiamų raktų duo­menys
 • Visų pro­filinių sis­temų naujų apsauginių užraktų duo­menys
 • Visų pro­filinių sis­temų išplečiamų apsauginių užraktų duo­menys
 • Nemokamos paslaugos:

  • Rakinimo planų atsi­untimas
  • Rakinimo sis­temos duo­menys („KeyManager 3.0“ arba naujesnės ver­sijos sis­temai)
  • Raktų iden­ti­fikavimas
  • Raktų kombi­n­acijų sąrašas
  • Raktų etiketės

Savybės

 • Patogi ir slapt­ažodžiu apsaugota pri­eiga (su stebėjimo funkcija) naudojant inter­neto naršyklę – nereikia nieko įdiegti naudojimo vie­toje
 • Vartotojui patogi ir supra­ntama valdymo sis­tema
 • Nuo­la­tinis ryšys su įmonių grupėje „GU“ naudoja­momis sis­te­momis
 • Išsami esamų sis­temų informacija
 • Inte­gruota patikimumo tikrinimo funkcija tam, kad būtų išvengta klaidų

Rei­ka­lavimai sis­temai

 • Inter­neto pri­eiga
 • Inter­neto naršyklė (nuo „Internet Explorer 5.5“ arba „Fire­fox“ iki ver­sijos 3.5) 
 • Magne­tinių kor­telių skai­tytuvas

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­taktai:
Jei turite klausimų dėl mūsų sis­temos „Mas­terKey­Sys­tem“, susi­siekite su mumis:

mks(at)bks.de