Sis­tema „Order by Scan­ning“

Logis­tikos pro­ce­sams admi­ni­s­truoti skirta užs­akymo sis­tema su ske­neriu

Užs­akymo skenuojant sis­tema „Order by Scan­ning“ (ObS) yra labai aukštos kokybės ir papra­stai val­doma užs­akymo sis­tema, kurioje gaminti ir laikyti sandėlyje užsa­komų prekių kiekis nustatomas pagal specialias etiketes su brūkšn­i­n­iais kodais naudojant skenerį.

Nuskenuoti duo­menys GU grupei perduodami PC inter­neto ryšiu. Paskui Jums priski­riamas ir par­o­domas atit­inkamas užs­akymo numeris. Greičiau ir efektyviau sukurti užs­akymų neįmanoma!

Skai­tytuvą galima papil­d­omai nau­doti ir esa­moms sandėlio ats­argoms inven­to­rizuoti, nurodant prekės vertę.

Įmonių grupė „Gretsch­-Uni­tas“ Jums padės įdiegti šią optimalios logis­tikos koncepciją. Vykdant konkretų pro­jektą kli­entui pateikiama išsami prekių analizė, duo­menys apie esamų ir reikiamų prekių kiekį bei orga­niza­cinę situ­aciją sandėlyje.

Savybės

  • Padeda išvengti admi­ni­s­travimo klaidų
  • Padeda taupyti prekėms įsigyti rei­kalingą laiką
  • Padeda užti­krinti prekių pri­statymą laiku
  • Padeda sumažinti admi­ni­s­travimo išlaidas

Rei­ka­lavimai sis­temai

  • Asmeninis kompiu­teris su inter­neto pri­eiga

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­taktai:
Jei turite klausimų dėl mūsų sis­temos „Order by Scan­ning“, susi­siekite su mumis:

transfermanager(at)g-u.de