Architektai ir pro­jektuotojai

Architektų, pro­jektuotojų, ran­govų ir gene­ralinių ran­govų kon­sul­tavimas objektuose

Jau daugiau nei šimtą metų dirbame su gami­niais ir tech­no­logijomis, kuriuos žmonės laiko savaime supra­ntamu kasdien­iniu dalyku ir daž­ni­ausiai nesu­s­imąsto, kokią didelę reikšmę jie mums turi. Būdami savo gaminių pro­jektuotojais ir gamin­tojais siūlome Jums sis­teminių durų bei langų atida­rymo ir judinimo, užda­rymo ir rakinimo sprendimų bei funkcio­nalią ir saugią pas­tatų valdymo sis­temą.

 

 

Teikiame toliau nurodytas kon­sul­tavimo objektuose paslaugas
Pageidaujant kartu su Jumis galime sus­kurti bendrą individualią koncepciją, kurioje galime nustatyti viską – pradedant rei­kalingomis funkcijomis ir bai­giant perdavimu kli­entui. Taip pat atsižvelgiame į sus­ijusias pas­tato dalis.

Mes parengsime Jums objekto brėžinius, durų speci­fika­cijas, viešųjų pirkimų doku­menta­ciją, prireikus – kabelių klojimo planus. Ats­i­radus didesniems rei­ka­lavimams padėsime rasti geri­ausią sprendimą. Jei reikia, Jūsų objektui mes taip pat galime parengti individualių sprendimų arba specialių kon­strukcijų.

Nauda Jums kasdien
Mes informuo­sime Jus apie svarbius stand­artus ir gaires taip, kaip informuojame apie gaminių naujoves ir jų reikšmę pro­jektuojant ir įgyvendi­nant pro­jektus. Be to, galime pasiūlyti semi­narų, kurie gali būti orga­nizuojami pas mus arba Jūsų biure.

Kad­angi statytojai siūlomų sprendimų funkcio­nalumu ir kokybe daž­ni­ausiai įsi­tikina objektuose, renkantis gami­nius galime suor­ga­nizuoti ir pakon­sultuoti objekte. Pageidaujant galime pri­statyti įvai­rius gaminių vari­antus ir funkcijas. Jūs taip pat galite apsi­lankyti mūsų bai­gtuose objektuose visame pasaulyje. Su mūsų prekybos atstovais galite susi­siekti 35 šalyse.

Seminarai ir mokymai

Įmonių grupė „Gretsch­-Uni­tas“ siūlo semi­narų pro­gramą, kurioje yra daugiau nei 100 semi­narų langų, durų tech­nikos ir automa­tinių įėjimo sis­temų temomis. Taip pat semi­narų metu apta­riami visi svarbi­ausi stand­artai ir gairės bei jų taikymas prak­tikoje.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Karštoji linija architektams

Su mumis galite susi­siekti:

Tel. +370 5 2329056
El. paštas: architektams(at)g-u.lt

Asmeninė kon­sulta­cija arba informacija
Pro­jektuojant rei­kalinga pagalba? Norite gauti išsamios informacijos arba įsi­tik­inti dėl mūsų gaminių kokybės?

Tie­siog susi­siekite su atsa­kingu kon­sultantu, kuris atvyks į objektą, arba paprašykite mūsų pro­jektuotojams skirto įrankio.

į kontaktinę formą