Automa­tinės įėjimo sis­temos

Džiaugiamės, kad domitės mūsų plačiu beveik visose sri­tyse pri­ta­i­komų automa­tinių durų ir stik­linių stum­domųjų durų asorti­mentu. Kad ir ką pasirinktumėte, mes Jums padėsime suteikdami gerai žinomas paslaugas – pateik­sime objektui tinkamus mon­tavimo brėžinius, padėsime pal­eisti įren­ginius ir vėliau garan­tuo­sime techninę priežiūrą.

Stum­domo­sios durys

Be jau puikių atsiliepimų sulau­kusių mūsų stum­domųjų durų, siūlome vari­antus didelio, iki 200 kg, svorio varčioms, tele­s­ko­pinėms, apvaliame rėme ir pas­tato kampe mon­tuoja­moms stum­domo­sioms durims. Visos durys greitai atida­romos arba užda­romos ir yra patikimos.

Atida­romųjų durų varik­liai

Jei norite automa­tizuoti papra­stai atida­romas duris, Jūs esate tinkamame sprendimo ieškojimo kelyje. Pasirinkę mūsų atida­romųjų durų varik­lius galė­site automa­tizuoti lauko, vidaus duris arba priešgaisrines ir nuo dūmų apsaugančias duris. Pasirinkę šį sprendimą galė­site įgyvend­inti neįgalie­siems asmenims pri­ta­ikyto pas­tato statybą.

Karuselinės durys

Jūsų pageid­avimas mums yra įsakymas – mes pasi­ruošę pagaminti Jums geri­ausiai tinkančias karuselines duris pagal individualų užs­akymą. Dažnai kli­entai renkasi ran­komis val­domas arba automa­tines karuselines duris su plono pro­filio aliuminio rėmu, rep­rezenta­c­i­niams įėjimams į pas­tatus įrengti – vien­tiso stiklo duris, o pas­tatams, kuriuose lan­kosi dideli žmonių srautai – dideliems objektams skirtas karuselines duris.

Asmenų pri­eigos kontrolinės sis­temos

„GU Automatic“ gali pasiūlyti vizualiai patrau­klias ir kiekvieno kli­ento poreikius atit­inkančias patekimo į įmonės pas­tatą kontrolės sis­temas ir didelių žmonių srautų tvarkingo nukrei­pimo sprendimus.

Stik­linės stum­domo­sios sienos

Pasirinkę mūsų stum­domąsias stik­lines sienas galė­site atskirti erdves ir užti­krinti gerą jų matomumą. Tai įmanoma naudojant tiek ran­komis stum­domas, tiek automa­tiškai val­domas varčias.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
Karuselines durys 1,6 MB Atsiųsti