Asmenų pri­eigos kontrolinės sis­temos

Skir­tingų asmenų pri­eigos kontrolinių sis­temų apsauga nuo manipuliavimo, pri­eigos patogumas ir asmenų pra­laidumas ski­riasi. Asmenų pri­eigos kontrolinių sis­temų sprendimai yra ne tik funkcio­nalūs ir saugūs, bet ir este­tiški bei išskir­tinio dizaino.

Suka­mieji kryžmės pavidalo tur­nik­etai

Suka­mieji kryžmės pavidalo tur­nik­etai yra labi­ausiai pap­li­tu­sios asmenų pri­eigos kontrolinės sis­temos, kurias galima įvai­riai panau­doti: tiek atskirai, tiek sujungtas į eilę, tiek viduje, tiek ir lauke.

Ver­tikalieji tur­nik­etai

Aukštos kokybės dizaino ver­tikalieji tur­nik­etai puikiai tinka rep­rezentatyviuose pas­tatuose, jų pusinio aukščio modelis su 4 -varčiomis gali būti naudojamas kaip padid­into saugumo asmenų pri­eigos kontrolinė sis­tema.

Praėjimo var­teliai

Įrengus asmenų pri­eigos kontrolinę sis­temą kartu su varikliu varomais praėjimo var­teliais, pro ją galima netruk­domai pravežti įvai­rius daiktus.

Jutik­li­niai įėjimo šliuzai

Jutik­li­niai įėjimo šliuzai – tai aukšči­ausio lygio, patogios nau­doti, didelio pra­laidumo ir rep­rezentaty­vios išvaizdos asmenų pri­eigos kontrolinės sis­temos.

Kolonos su skai­tytuvais ir juostų atsky­rimo sien­elės

Kolo­nose su skai­tytuvais papra­stai yra įren­giamos pri­eigos kontrolinės sis­temos, LED švie­stuvai ir eva­ku­ac­inių durų termi­nalai. Jos pirmi­ausia naudojamos kartu su praėjimo var­teliais ir ver­tika­liuoju tur­niketu „GU GT 1 000“, nes jų korpusuose nėra galimybės inte­gruoti asmenų pri­eigos kontrolinės sis­temos.

Apsauginės karuselinės durys ir apsauginės apvalaus rėmo stum­domo­sios durys

Įrengus kom­paktiškas „GU“ įmonių grupės apsaugines karuselines duris ir apsaugines apvalaus rėmo stum­domąsias duris užti­krinama patikima ir patogi asmenų pri­eigos kontrolė bei nerei­kalingas priežiūros per­so­nalas.

Portali­niai tur­nik­etai

„GU“ įmonių grupė siūlo platų varikliu varomų portalinių tur­niketų modelių ir kon­figūracijų asorti­mentą, patenkin­antį kiekvieno kli­ento poreikius lauke mon­tuojamų asmenų pri­eigos kontrolės sis­temų sri­tyje: portali­niai tur­nik­etai tinka ir gamykloms, ir pramogų objektams, ir stadio­nams, ir perėjimams iš pas­tatų į požemines automobilių stovėjimo aikšteles.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti