Apsauginės karuselinės durys ir apsauginės apvalaus rėmo stum­domo­sios durys

Įrengus kom­paktiškas „GU“ įmonių grupės apsaugines karuselines duris ir apsaugines apvalaus rėmo stum­domąsias duris užti­krinama patikima ir patogi asmenų pri­eigos kontrolė bei nerei­kalingas
priežiūros per­so­nalas. Durys kom­paktiškos, didelė jų kon­strukcijos dalis yra pagaminta iš stiklo, todėl pas­tate suku­riamas lengvumo, erdvumo, elegancijos ir šviesumo pojūtis. Teigiamas šalutinis poveikis – nuo­la­tinė apsauga nuo triukšmo ir skersvėjo. Siūlomas platus medžiagų ir apdailos asorti­mentas, gami­nius lengva lanksčiai pri­ta­ikyti prie pri­eigos kontrolinių sis­temų.

Galimi modeliai:

Apsauginės karuselinės durys „GSI“

Apsauginės karuselinės durys „GSI“ Bend­rovės „GU“ apsauginės karuselinės durys gami­namos pagal Jūsų individualų užs­akymą, atsižvelgiant į pageidaujamas funkcijas ir pas­tato architektūrą. Pra­dinėje padėtyje apsaugines karuselines duris blokuoja variklio stabdžių sis­tema. Atb­lokavus kiekvieno seg­mento pri­eigos sis­temą piko valan­domis šias duris galima nau­doti kaip papra­stas karuselines duris. Įėję neįgalioti asmenys išve­dami atgal pro apsaugines karuselines duris.

Apsauginės apvalaus rėmo stumdomosios durys „GSI“

Apsauginės apvalaus rėmo stumdomosios durys „GSI“ Jums atsiveria daug galimybių – Jūsų įėjimo zona bus visiškai permatoma, šiai pri­eigos kontrolinei sis­temai įrengti rei­kalingas maži­ausias skersmuo yra tik vienas metras. Dviejų zonų kon­taktinis kilimas kontro­liuoja įėjimą. Pra­dinėje padėtyje durų varčios yra užrak­intos elektrome­chan­iniu būdu. Pri­eigos kontrolinę sis­temą atb­lokavus, durys atsidaro automa­tiškai. Nau­dotojui įėjus į durų kapsulę ir užėjus ant kon­taktinio kilimo, durys užsidaro. Paskui atsidaro priešpriešais įrengtos durys, ir nau­dotojas gali išeiti iš durų kapsulės. Jei į durų kapsulę įeina pri­eigos teisių netur­intis asmuo, valdymo sis­tema nau­dotoją igno­ruoja ir įėjimo durys lieka atida­rytos tol, kol asmuo neišeina atgal į lauką.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti