Stand­ar­tinės karuselinės durys „GRA“

Pasirinkę individualaus dizaino ir mat­menų stand­ar­tines karuselines duris „GRA“ su individualiomis funkcijomis įėjimo į pas­tatus zonas ne tik galė­site gražiai įrengti, bet ir apsau­go­site nuo skersvėjo ir triukšmo. Karuselines duris galite valdyti ran­komis, pusiau automa­tiškai su įjungta atida­rymo stumtelėjus arba silpnai patraukus funkcija arba automa­tiškai su įjungtu radio­loka­c­iniu davikliu. Durų būgno sienos gali būti stik­linės arba iš lygių skardos plokščių su šilumos izoli­acija. Gami­nant visų vari­antų duris svarbi­ausias dalykas mums visada yra nau­dotojų saugumas.

Pusiau automa­tinės arba automa­tinės karuselinės durys turi Vokie­tijos techn­inių apžiūrų aso­ciacijos „TÜV“ išduotą tipinį pati­krinimo ser­ti­fikatą, atit­inkantį stand­artą DIN 18650, bei atit­inka naujausių teisės aktų bei stand­artų rei­ka­lavimus.

Bend­rovės „GU“ stand­ar­tinių karuselinių durų „GRA“ privalumai

     

  • Stik­linis kryžminis suka­masis mecha­nizmas su plonu aliuminio rėmu
  • Sulankstymo mecha­nizmas, skirtas nau­doti vasarą
  • Automa­tinio arba rankinio rakinimo naktį užraktas
  • Kryžminio durų mecha­nizmo užraktas – elektrome­chaninis ir (arba) mechaninis su stryp­inėmis spynomis
  • Atida­rymo stumtelėjus arba silpnai patraukus funkcija
  •  

Techn­i­niai duo­menys

Stand­ar­tinės karuselinės durys „GRA“
Vidinis skersmuo1800 – 3800 mm
Ran­komis arba po grindimis sumon­tuotu varikliu val­domų durų apvado aukštismin. 100 mm
Pusiau automa­tinių arba automa­tinių durų apvado aukštismin. 175 mm
Durų varčių skai­čiustrivėrės arba keturvėrės
Rankinio rakinimo naktį užraktas
Automa­tinio rakinimo naktį užraktas

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
Karuselines durys 1,6 MB Atsiųsti
DIN 18650 – automatinės durų sistemos