Stik­linė stum­domoji siena „shopMaster GSW-A“

Šią stik­linę stum­domąją sieną dau­gelis kli­entų mėgsta, nes ji yra patogi nau­doti ir gali būti įvai­riai įren­giama, pavyzdžiui, kaip ski­riamoji siena arba atsižvelgiant į fasado koncepciją. Dėl kom­paktiškos šios sis­temos kon­strukcijos nereikia daug vietos atrami­niam bėge­liui ir statymo nišoms įrengti. Modu­liuose yra inte­gruoti modernūs, plas­tiko danga padengti stum­domieji įtaisai su rutuli­niais guoliais. Naudojant šią sis­temą užti­krinamas patikimas veikimas ir tylus ele­mentų judėjimas. Kad­angi šios sis­temos inte­gravimo aukštis yra 86,5 mm, atraminis bėgelis beveik visada gali būti sumon­tuojamas lubose. Grindyse mon­tuojamas krei­pia­masis bėgelis užti­krina papil­domą stabilumą ir patogumą. Saugumo sumet­imais, dingus elek­tros srovei, automa­tinę stik­linę stum­domąją sieną galite past­umti ran­komis.

Bend­rovės „GU“ stik­linės stum­domo­sios sienos „shopMaster GSW-A“ privalumai

     

  • Kliūties atpažinimo funkcija
  • Regu­liuojamas atstumas tarp varčių nuo 50 iki 1 500 mm
  • Su aukštos kokybės plas­tikine danga padengta stum­domąja sis­tema, kurioje inte­gruoti rutuli­niai guoliai
  • Saugus, grindyse mon­tuojamas, vien­tisas krei­pia­masis bėgelis
  • Dingus elek­tros srovei ran­komis stum­domos varčios
  • Pasirinktinai gali būti naudojama automa­tinė sienos užd­anga
  •  

Techn­i­niai duo­menys

„shopMaster GSW-A“
Maks. ele­mento aukštis3 500 mm
Maks. ele­mento plotis1 250 mm
Maks. ele­mento svoris150 kg
Maks. ele­mentų skai­čius32
Galimas stiklo storis10 arba 12 mm
Krei­pia­mojo bėgelio tipastiesus, kampuotas, išgaubtas
Greitis50–150 mm/s

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti