Stum­domo­sios durys

Automa­tinėms įėjimo į pas­tatus sis­te­moms įrengti įmonė „GU Automatic“ siūlo pla­taus stum­domųjų durų asorti­mento gami­nius: puikių pro­por­cijų stum­domąsias duris, itin elegan­tiškas apvaliame rėme mon­tuojamas stum­domąsias duris arba vietą tau­pančių tele­s­ko­pinių durų vari­antus. Nesvarbu, ar tai yra eva­ku­ac­inės stum­domo­sios durys, kurioms išduotas patvir­tinimo ser­ti­fikatas, ar eko­no­miškas durų vari­antas – didži­ausią prio­ri­tetą įmonė „GU“ teikia saugumui. Galite pasik­li­auti ne tik aukšta kokybe ir patrau­kliu dizainu, bet ir patikimu funkcio­nalumu.

Horizon­taliai stum­domos durys „compactMaster CM“ ir „compactMaster CM-F“

Tai – puikių savybių ir optimaliai sumažintos kon­strukcijos durys. Variklis, kurio nomi­nalus kon­strukcinis aukštis yra tik 100 mm, yra visas sumon­tuotas viršuti­niame varčios pro­filyje ir puikiai įsilieja į Jūsų pas­tato architektūrą.

Horizon­taliai stum­domos durys „compactMaster CM“ ir „compactMaster CM-F WK2“

Naudojant WK2 (RC 2) serijos variklį „compact­Mas­ter“ gau­nama nuo įsil­aužimo apsaugota, įman­triai atrodanti durų sis­tema.

Horizon­taliai stum­domos durys „econoMaster EM“ ir „econoMaster EM-F“

Ši daugybe teigiamų savybių išsiski­ri­anti durų sis­tema Jus tikrai nustebins: šios durys greitai atsidaro, tyliai veikia, yra nesudėtingai mon­tuojamos ir patikimos.

Horizon­taliai stum­domos „heavyMaster HM“ ir „heavyMaster HM-F“

Šios patva­rios durys atlaiko ne tik didelių mat­menų ir svorio stum­domąsias varčias, kurių kiekvi­enos svoris gali siekti iki 200 kg, bet ir yra ats­pa­rios itin dažnam varstymui.

Horizon­taliai stum­domos durys „GS-100“

Aukšta kokybė ir puikus kainos ir funkcio­nalumo santykis įmanomas tik sus­ikon­centravus ties svarbi­au­siomis funkcijomis. Ši sis­tema veikia efektyviai dėl iš anksto inte­gruoto pavaros mecha­nizmo ir savaiminio diegimo sis­temos.

Eva­ku­ac­inės stum­domo­sios durys „HM-F FT“

Tai – mūsų pirmos ir vien­in­telės eva­ku­ac­inės stum­domo­sios durys, kurių patvir­tinimo ser­ti­fikatas buvo išduotas vadovaujantis Automa­tinių stum­domųjų durų eva­ku­ac­iniuose keliuose gairėmis (AutSchR) ir Elek­tron­inių durų rakinimo sis­temų gelbėjimo keliuose gairėmis (EltVTR). Jas naudodami galė­site užti­krinti saugią eva­ku­aciją dieną bei veikiant išjungtų durų arba nakti­niam durų režimui.

Tele­s­ko­pinės stum­domo­sios durys „econoMaster EMT“ ir „econoMaster EMT-F“

Šios dvivėrės arba keturvėrės stum­domo­sios durys yra geri­ausias pasirinkimas norint užti­krinti plači­ausią įmanomą įėjimą, kai trūksta vietos.

Apvalaus rėmo stum­domo­sios durys „compactMaster CMR“ ir „compactMaster CMR-F“

Norėdami Jums palikti kuo daugiau laisvės kuriant Jus rep­rezen­tuojantį įėjimą šias stum­domąsias duris gami­name tik­s­liai pagal Jūsų individualiai pateiktus duo­menis.

Pas­tato kampe mon­tuojamos stum­domo­sios durys „compactMaster CMW“ ir „compactMaster CMW-F“

Jei įėjimas įrengtas pas­tato kampe, neįprastą vaizdinį akcentą suteiks pas­tato kampe mon­tuojamos stum­domo­sios durys.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti