Eva­ku­ac­inės stum­domo­sios durys „HM-F FT“

Teisės aktais regla­men­tuojamų rei­ka­lavimų spragos užpildytos

Šios durys yra mūsų pirmos ir vien­in­telės eva­ku­ac­inės stum­domo­sios durys, kurių patvir­tinimo ser­ti­fikatas buvo išduotas vadovaujantis stand­artu DIN 18650 ir kurios atit­inka Automa­tinių stum­domųjų durų eva­ku­ac­iniuose keliuose gairių (AutSchR) ir Elek­tron­inių durų rakinimo sis­temų gelbėjimo keliuose gairių (EltVTR) rei­ka­lavimus. Norint jas nau­doti Jums nerei­kalingas statybų priežiūros insti­tucijos pri­tar­imas. Pas­paudus apšviestą ava­rinį jungiklį užrak­intos durys atb­lokuojamos ir varčios atsidaro net ir tada, kai apkrova durų varčias veikia eva­ku­acijos kryptimi. Naudojant per­teklinį pavaros mecha­nizmą ir atsida­r­ančias varčias bei eva­ku­ac­inių durų valdymo sis­temą „FTNT10“ užti­krinama saugi eva­ku­acija net ir tada, kai durys užrak­intos veikiant išjungtų durų arba nakti­niam durų režimui.

Bend­rovės „GU“ eva­ku­ac­inių stum­domųjų durų „HM-F FT“ privalumai

     

  • Eva­ku­ac­inės stum­domo­sios durys gali būti užra­ki­namos taip pat tada, kai pas­tate dar yra žmonių
  • Veikimo režimą (taip pat išjungti arba įjungti naktinį režimą) galima perjungti naudojant pas­tatų valdymo sis­temą arba laikmatį
  • Ava­riniu atveju, kai durys užda­rytos, pas­paudus apšviestą ava­rinį jungiklį galima atb­lokuoti eva­ku­ac­inių durų užraktą
  • Silpnai pas­paudus durų varčia gali būti atida­roma į išorę
  • Norint nau­doti duris atskiru atveju nerei­kalingas statybų priežiūros insti­tucijos pri­tar­imas
  • Labai tylus veikimas, kurį užti­krina keičiamas, guma dengtas dar­binis paviršius
  • Savaiminio sus­i­re­guliavimo valdymo sis­tema su įvai­riomis prijungimo ir reguliavimo galimybėmis
  •  

Techn­i­niai duo­menys

Variklio tipas„HM-F FT“
Skirta nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
Variklio aukštis130 mm
Durų varčios svorismaks. 100 kg

Vidinis įėjimo plotis
vienvėrės
dvivėrės


900 – 1300 mm
1200 – 2600 mm
Atida­rymo greitismaks. 0,9 m/s

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
EltVTR – elektroninių durų rakinimo sistemų evakuaciniuose keliuose gairėsDIN 18650 – automatinės durų sistemosAutSchR – automatinių stumdomųjų durų evakuaciniuose keliuose gairėsTinka naudoti neįgaliesiems asmenims pritaikytų statinių statyboje vadovaujantis standartu DIN 18040