Durų tech­nika

Tam, kad turėtumėte patogias ir saugias duris, įmonių grupė „GU“ siūlo viską, kas užti­krina sklandų veikimą: didelį gaminių asorti­mentą, tech­nikos naujoves, aukštą kokybę ir daug paslaugų. Žinoma, be viso to taip pat siūlomos pro­fe­s­io­nalios kon­sulta­cijos – sprendžiant sudėtingas pro­blemas pakanka tik pas­kamb­inti ir mes suteik­sime pagalbą.

Įmon­tuojamos spynos

Nuo eva­ku­ac­inėms durims skirtų eva­ku­ac­inių spynų, atit­inkančių stand­artą EN 179 arba EN 1125 iki papra­stos įmon­tuojamos spynos, atit­inkančios stand­artą DIN 18251: čia gau­site tinkamą spyną, tinkančią beveik kiekvi­enam atvejui.

Daugiataškiai užraktai

Bend­rovės „GU“ daugiataškiai užraktai – geres­niam saugumui užti­krinti! Dabar galite turėti saugias lauko arba fasado duris. Nesvarbu, kokias duris pasirink­site – medines, plienines ar iš aliuminio, – su daugiataškiais „SECURY“ užrak­tais galė­site nau­dotis individualiai Jums pri­ta­ikyta apsaugine sis­tema.

Rakinimo sis­temos

Tinkamą „BKS“ rakinimo sis­temą rasite ir pro­jektuodami modernią rakinimo sis­temą, ir tuomet, kai norite padid­inti atskirų durų saugumą. Šiose sis­temose naudojant elek­tron­inius cil­in­drus arba jų kombi­n­acijas galima įgyvend­inti individua­lius, eko­no­miškus ir patogius sprendimus.

Durų apkau­stai

Savo medi­nėms, plien­inėms arba plas­tik­inėms durims galite išsirinkti įvairių pas­pau­džiamų ran­kenų, stryp­inių ran­kenų ir spau­džiamųjų strypų. Taip pat rasite eva­ku­ac­inėms durims tinkamų apkaustų arba įėjimo į butus bei objektinėms durims tinkamų apsauginių apkaustų.

Durų pri­t­rau­kik­liai

Dėl įvairių reguliavimo ir užda­rymo jėgos nustatymo galimybių bend­rovės „GU“ durų pri­t­rau­kik­lius galima nau­doti labai įvai­riai. Taip pat mūsų gaminių asorti­mente rasite atida­rytoms durims fiks­uoti skirtų fik­savimo įtaisų, kurie duris automa­tiškai uždaro tik kilus gaisrui.

Elektroma­gne­tinės durų sklendės

Pasirinkę bend­rovės „GU“ elektroma­gne­tines durų sklendes, naudodami nedaug dalių turė­site visas rin­koje daž­ni­ausiai sutinkamas durų ver­sijas. Šias durų sklendes galima mon­tuoti beveik visų pro­filių sis­temoje – net tose, kurių pro­filio krašte nėra išėmos.

Eva­ku­ac­inių durų sis­temų sprendimai

Ieš­kote eva­ku­ac­inių durų sis­temos, kurios kompo­nentai yra tarpusavyje suder­inti, papra­stai mon­tuojami ir naudojami? Sveiki atvykę į įmonių grupės „GU“ eva­ku­ac­inių spynų, eva­ku­ac­inių durų valdymo sis­temų, elek­tron­inių užraktų ir automa­tinių eva­ku­ac­inių durų pasaulį.

Kontrolinės įėjimo sis­temos

Nesvarbu, ar norite kontro­liuoti atskirus vienas duris var­stančius asmenis, ar daug durų dide­liuose objektuose – pasirinkę sis­temą „GU-BKS access“, „GEMOS­ access“ arba „GEMOS­ access compact“ Jūs turė­site tinkami­ausią įrangą.

Statybinių apkaustų priedai

Čia rasite kokybiškų statybai, durims ir durų apkau­stams mon­tuoti skirtų gaminių – automa­tinių durų tarpinių, įstik­li­nimo tech­nikos, statybinės che­mijos gaminių ir durų vyrių.

Durų vyriai

Durų dizainui didelės įtakos turi durų kon­strukcija ir pasirinktų durų vyrių tipas. GU siūlo rinktis nuo paslėptų vyrių iki rit­in­inių vyrių sprendimų skir­tinguose paviršiuose.

Slenksčiai

Naudodami namų duris ir įėjimo duris galite sutaupyti daug šilumos: termiškai atskirti slenksčiai gali būti naudojami naujų pas­tatų statyboje arba renovuojamuose pas­tatuose beveik su visomis pro­filių sis­te­momis.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019