Daugiataškiai užraktai

Namo ir fasado durys yra ta dalis, kuriai keliami ypa­tingi įsil­aužimo, priešgaisrinės apsaugos, sandarumo ir pri­einamumo rei­ka­lavimai. Pasirinkę bend­rovės „GU“ daugiataškius užraktus galė­site nau­doti papil­d­omus užrakto ele­mentus viršutinėje ir apa­tinėje durų sri­tyje bei pri­ta­ikyti gami­nius individualiai kiekvi­enai situ­acijai – mon­tuodami ran­komis rakinamą sis­temą arba savaime užsi­ra­kin­ančią eva­ku­acinę sis­temą.

BKSremote belaidė kodų valdymo sis­tema

Naujiena belaidžių elek­tron­inių durų apsaugos sis­temų asorti­mente yra puikus rinkinys, kurį sudaro kodinė klavia­tūra su bate­rijomis, radijo ryšio EK cil­indru arba radijo ryšio EK spyna. Šie rinki­niai ypač tinkami greitam mon­tavimui.

Medi­nėms ir plien­inėms durims

Saugios medinės arba plien­inės durys: pasirinkę iš spynų su didelėmis šerdimis, plokščiai į medieną įleidžia­momis lystėmis ir daugiataškiais ugnį slo­pin­ančiais užrak­tais asorti­mento, turė­site Jums tinkantį saugų sprendimą.

Aliuminio ir plas­tik­inėms durims su vamzdinio pro­filio rėmu

Pasirinkę bend­rovės „GU“ daugiataškius užraktus, skirtus aliuminio arba plas­tik­inėms lauko durims džiaug­sitės puikiai šioms durims suder­intu sprendimu – jose naudojamos specialiai plo­niems aliuminio ir plas­tikinių durų pro­fi­liams tinkamos spynos, šerdžių mat­menys, o ran­kena mon­tuojama tam tik­rame aukštyje.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019