Durų pri­t­rau­kik­liai

Sumon­tavus durų pri­t­rau­kiklį iškart galima įvertinti GU kokybę. Durys užda­romos hidrauliškai. Užda­rymo jėgą ir greitį galima prider­inti pagal poreikius, prik­lausomai nuo durų pločio ir svorio.

GU durų pri­t­rau­kliklių asorti­mente rasite viršutinius ir apa­tinius durų pri­t­rau­klik­lius bei specializuotus sprendimus vienos bei dviejų varčių durims ir skir­tingų koncepcijų kon­strukcijoms. GU durų pri­t­rau­kik­liai išsiskiria ne tik saugumu ir funkcio­nalumu, bet ir patrau­kliu dizainu.

Išo­rinis viršutinis pri­t­rau­kliklis
su bėgeliu

Įvai­rios ne tik durų funkcijos, bet ir viršuje mon­tuojamų pri­t­rau­kiklių naudojimo galimybės. Mūsų moderni den­giamoji sis­tema uždengia visų tipų OTS 73x serijos kompo­nentus.

Dengtas durų pri­t­rau­kiklis

Uždengti durų pri­t­rau­kik­liai pab­rėžia sklandžias linijas ir užti­krina tokį patį funkcio­nalumą ir saugumą kaip ir kiti viršuje mon­tuojami GU grupės durų pri­t­rau­kik­liai.

Išo­rinis viršutinis pri­t­rau­kliklis su žirk­liniu mecha­nizmu

Nesudėtingai įren­giami įvairių modelių bend­rovės „GU“ viršuje mon­tuojami durų pri­t­rau­kik­liai su žirk­liniu mecha­nizmu pri­ta­ikyti nau­doti durims su viena varčia. Juos taip pat galima mon­tuoti prie priešgaisrinių ir nuo dūmų apsaugančių durų.

Grindyse mon­tuojami durų pri­t­rau­kik­liai

Bend­rovės „GU“ grindyse mon­tuojami durų pri­t­rau­kik­liai yra nepas­tebimai įtai­syti grindyse. Patoges­niam valdymui užti­krinti juos galima mon­tuoti prie įvairių tipų durų.

Fik­savimo įtaisai pagal
DIN EN 1155

Patogus įėjimas dieną ir kontro­liuojama apsauga kilus gaisrui. Naudojant bend­rovės „GU“ fik­savimo įtaisus duris galima ilgą laiką laikyti atida­rytas, o kilus gaisrui jos automa­tiškai užsidaro.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
Naujoji durų pritraukiklių su kreipiamaisiais bėgeliais serija ,,OTS 73x 3,6 MB Atsiųsti